English version of this page

Frekvensanalyse av ikke-stationære hydrologiske ekstremer for å redusere flomrisiko i et forandrende klima

Partnere og deltakere i prosjektet gjennomførte i 2019 en ekskursjon fra Wuhan City til Yichang City (Three Gorges Dam site), Kina. Dette gruppebildet er tatt i Yichang City. Foto: Privat

Partnere og deltakere i prosjektet gjennomførte i 2019 en ekskursjon fra Wuhan City til Yichang City (Three Gorges Dam site), Kina. Dette gruppebildet er tatt i Yichang City. Foto: Privat

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Om prosjektet

Flom er blant de mest ødeleggende naturfarer i verden, og klimaendringer øker sannsynligheten for katastrofale hendelser. Flomkontroll og bærekraftig vannressursforvaltning som tar hensyn til dagens og framtidens klima er avgjørende betydning både globalt og i Norge. Norges velstand er i stor grad avhengig av god forvaltning og utnyttelse av landets vannressurser.

Flomfrekvensanalyse (FFA) er en hjørnesten innen planlegging, design og styring av vassbyggingsprosjekter som flomkontroll, vannkraft og vannforsyning. De tradisjonelle metodene for flomfrekvansanalyse baseres seg på forutsetningen om stasjonaritet og uavhengighet, det vil si at historiske observasjoner også bekriver framtiden statistisk sett.

I løpet av de siste tiårene har klimaendringer og storskala areabruksendringer signifikant endret forekomsten av hydrologiske ekstremer, inkludert flommer. Disse endringene svekker utsagnskraften til de tradisjonelle metoder for flomfrekvensanalyse, og hydrauliske strukturer (for eksempel dammer og broer) som er dimensjonert etter konvensjonelle metoder kan falle kort av de forutsatte sikkerhetsnivåene, siden ikke-stasjonaritet vil forårsake endring i gjentaksintervall og hyppighet av overskridelse av dimensjoneringsnivået i løpet av prosjektets levetid.

Mål

Hovedformålet med dette prosjektet er å videreutvikle kunnskapen om ikke-stasjonaritet i hydrologiske ekstremer og med orginale angrepsmåter og vitenskapelig fornyelse frambringe nye statistiske verktøy for flomfrekvansanalyse som støtter og forbedrer grunnlaget for framtidig vannressursforvaltning og dimensjonering av hydrauliske strukturer.

Viktige brukergrupper er vannkraftindustrien, vassdragsforvaltningen og nasjonale og lokale myndigheter som er ansvarlig for planlegging, dimensjonering og drift av vannkraftreservoarer, for tilpasning til klimaendringer i planlegging av arealbruk og infrastruktur på forskjellige nivåer, og for flomvarsling, forebygging, beskyttelse, kartlegging og begrensning av flomskader, damsikkerhet, med videre.

Resultater

Publikasjoner fra prosjektet så langt kan sees nederst på denne websiden. For mer utfyllende resultatoversikt ser våre engelske websider.

Gå til engelsk webside for liste over resultater ...

Finansiering

Prosjektets fulle navn er 'Advancing frequency analysis of nonstationary hydrological extremes for reducing flood risk in a changing climate'.

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR) med støtte fra FRIPRO-programmet for individuelle forskningsprosjekter og har NFR-prosjektnummer 274310.

Prosjektet startet opp i 2018, og med slutt i 2023.

Samarbeid

Prosjektet er i samarbeid med flere universiteter fra fem kontinenter og flere norske forskningsinstitusjoner. Koordinator er professor Chong-Yu Xu, Institutt for geofag, UiO i samarbeid med nasjonale eksperter og partnere i Norge, forvaltningsmyndigheter, forskningsinstitutt og vannkraftprodusenter, NVE, NORCE og Statkraft. Internasjonale eksperter/partnere i dette prosjektet er Texas A&M University fra USA, University of Malawi fra Malawi, National Institute of Hydrology fra India, Wuhan University og Three Gorges Corporation (verdens største vannkraftprodusent) fea Kina. Prosjektpartnerne er disse:

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Zhou, Yanlai; Xu, Chong-Yu; Ngongondo, Cosmo & Li, Lu (2021). Detection, attribution and frequency analysis of non-stationary flood peaks in 32 big rivers worldwide.
  • Wan, Yongjing; Chen, Jie; Xie, Ping; Xu, Chong-Yu & Li, Daiyuan (2021). Evaluation of climate model simulations in representing the precipitation non-stationarity by considering observational uncertainties.
  • Qi, Wenyan; Chen, Jie; Li, Lu; Xu, Chong-Yu; Xiang, Yiheng & Zhang, Shaobo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Impact of the number of donor catchments and the efficiency threshold on regionalization performance of hydrological models.
  • Wang, Weiguang; Chen, Lu & Xu, Chong-Yu (2021). Editorial: Hydrological Modeling in Water Cycle Processes. Water. ISSN 2073-4441. 13(14). doi: 10.3390/w13141882. Fulltekst i vitenarkiv
  • Li, Hong; Xu, Chong-Yu; Sæthun, Nils Roar; Braskerud, Bent Christen & Volden, Erland Per (2019). Identification of floodways by four approaches.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mars 2022 09:38 - Sist endret 23. mars 2022 09:46

Kontakt

Chong-Yu Xu, professor og prosjektleder

Int. rådgivende styre:

  • Vijay P Singh,Texas A&M University, USA
  • Nils Roar Sælthun, UiO
  • Sharad K. Jain, National Institute of Hydrology, India
  • Shenglian Guo, Wuhan University
  • Stein Beldring, NVE