Modellering av klimaendringer og økonomisk innvirkning

Til tross for mange tiår med forskning er usikkerheten knyttet til beregninger av fremtidige klimaendringer fremdeles stor. Dette skyldes delvis at man ikke har god nok kunnskap om klimafølsomheten (global endring i bakke-temperatur for en dobling av CO2), som baserer seg på det samme sannsynlighetsintervall som Charney-rapporten (1979). Klimafølsomheten er blant annet et viktig parameter for å beregne klimarelatert innvirkning på global økonomi, som per i dag baserer seg på forenklede funksjoner av bakketemperatur. Hovedmålet med prosjektet er å forbedre beregningene av fremtidens klima og de økonomiske konsekvensene disse endringene medfører. Dette vil være mulig gjennom følgende delmål: i) Å redusere usikkerheten forbundet med Jordens klimafølsomhet gjennom en tverrfaglig tilnærming der økonometrisk analyse blir brukt på klimaobservasjoner, og ii) Kopling av en «state-of-the-art» klima-modell med en makro-økonomisk modell som er utviklet spesielt med tanke på beregninger av de økonomiske konsekvensene av global oppvarming.

Dette prosjektet har sine hovedsider på engelsk.

Les mer om forskning og mål på engelske websider.

Kort om prosjektet

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunnsutfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokalsamfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: 

  1. Hva er effekten av klimagassutslipp på det fysiske klimasystemet, og
  2. Hvilke økonomiske konsekvenser har endringer i det fysiske klimasystemet. 

Globale klimamodeller (GCM'er) og modeller for de økonomiske effektene av klimaendringer (IAM'er) har de de siste tiårene blitt utviklet for å gi svar på disse to spørsmålene. Begge typer modellverktøy har blitt kraftig forbedret de senere år, men kan likevel ikke alene gi fullstendige svar på de to spørsmålene ovenfor.

I dette prosjektet ønsker vi å redusere denne hindringen for pålitelige estimater av fremtidige klimaendringer og deres påvirkning på samfunnet. Dette vil vi gjøre ved først å beregne klimasystemets følsomhet for økninger av drivhusgasser i atmosfæren på en ny og banebrytende måte, basert på en tverrfaglig tilnærming som anvender tidsserie-analyse som er vanlig innen økonometri på klimadata. Deretter vil vi kople en spesifikk GCM, nærmere bestemt den den norske NorESM modellen, og en ny og forbedret IAM, i den hensikt å skape et nytt og mer fullstendig modellverktøy for beregninger av fremtidige klimaendringer og deres økonomiske konsekvenser. Ved prosjektets slutt forventer vi også å ha videreutviklet de foreløpig svært enkle empiriske funksjonene som i dag brukes til å beregne økonomiske konsekvenser for en gitt temperatur-økning.

Finansiering

Norges forskningsråd (Støtte # 281071). Navn på prosjektet: Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact.

Prosjektperiode: Oppstartsdato: 2018-07-01. Fullføres: 2021-06-30.

Samarbeid

Publisert 20. aug. 2018 13:17 - Sist endret 10. apr. 2019 10:22