Mandat for LAMU

Fra HMS-håndboka:

2.4.1 LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG (LAMU)

Arbeidsmiljøutvalg skal, i henhold til Arbeidsmiljølovens § 24.1, virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 Følgende prosedyre er lagt for etablering og drift av LAMU:

 • Opprettelse av LAMU skal godkjennes av sentralt Arbeidsmiljøutvalg ved UiO.
 • LAMU skal være partssammensatt og bestå av et likt antall arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter.
 • Arbeidstakerne på enheten velger arbeidstakerrepresentantene i LAMU.
 • Områdeleder for Teknisk avdeling kan delta som observatør på LAMUs møter. Tilsvarende kan representanter for Seksjon for HMS være til stede når utvalget ønsker det, eller når andre forhold tilsier det.
 • I saker som angår studentene skal LAMU ha studentrepresentanter og arbeidsgiverrepresentanter som har et ansvar knyttet til studentene.
 • LAMU skal, når hensyn til forsvarlig saksbehandling tilsier det, innkalle personer med spesialkompetanse til møtene. Disse gis tale og forslagsrett.
 • Lederfunksjonen går på omgang for et år om gangen, vekselvis mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
 • LAMU skal avholde minst 4 møter pr. år og ellers når leder eller minst 2 av utvalgets medlemmer krever det.
 • LAMU sammenkalles normalt med minst 1 ukes varsel.
 • LAMU er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede.
 • Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
 • Saker knyttet til psykososiale forhold, herunder konfliktsaker, skal, i den grad de legges frem for LAMU, behandles i lukkede møter.
 • Det skal lages referat fra møtene. Referatet skal sendes utvalgets medlemmer med tre virkedagers innsigelsesfrist. Referatet skal deretter gjøres kjent for de tilsatte på enheten, områdeleder for Teknisk avdeling, Fakultetsdirektør, Hovedverneombud og AMU ved Seksjon for HMS.

LAMU er tillagt følgende arbeidsoppgaver:

 • Behandle instituttets handlingsplan for HMS.
 • Utarbeide årlige planer for vernerunder. Disse skal sikre systematisk overvåking og gjennomgang av virksomhetens aktiviteter, slik at disse organiseres, utføres og vedlikeholdes i henhold til HMS-lovgivningen. Resultatet fra vernerunden skal brukes som underlag for neste års handlingsplan for HMS-arbeidet ved enheten.
 • Følge opp planer som krever Arbeidstilsynets samtykke (f. eks. byggesaker).
 • Fungere som Læringsmiljøutvalgets (LMU) lokale organ i forbindelse med saker som angår studentenes arbeidsmiljø.
 • Følge opp andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende tiltak.
 • Følge opp spørsmål knyttet til arbeid for yrkeshemmede arbeidstakere.
 • Følge opp den del av enhetens opplærings-, instruksjons- og opplysningsvirksomhet som har betydning for arbeidsmiljøet.
 • Følge opp etablering og vurdering av enhetens systematiske HMS-arbeid.
 • Forestå systematisk oppfølging av avvik i forhold til krav fastsatt i HMS-lovgivningen. Avviksrapportering skal være en fast post på hvert LAMU møte. Fokus skal rettes mot forebyggende HMS-arbeid.
 • Behandle interne skademeldinger på enheten.
Publisert 17. sep. 2012 13:19 - Sist endra 17. sep. 2012 13:19