English version of this page

Prosedyre for arbeid med genmodifiserte organismer (GMO)

Formål

Prosedyren skal sikre at alt arbeid med innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (GMO) ved instituttet er i henhold til lovverket (Genteknologiloven med forskrifter).

Virkeområde

Prosedyren er utarbeidet for arbeid med GMO på Institutt for biovitenskap og gjelder for alle arealer med innesluttet bruk av GMO (planter og dyr), genmodifiserte mikroorganismer (GMM) og GMM i kombinasjon med dyr. Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet med slike organismer.

Prosedyren gjelder for all innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (GMO) ved Institutt for biovitenskap.

Prosedyren bygger på "Prosedyre for laboratoriesikkerhet; styring av arbeid med kjemikalier, biologiske faktorer, genmodifiserte organismer og strålekilder"

Ansvar

Instituttleder har overordnet ansvar for at all innesluttet bruk av GMO ved IBV skjer på laboratorier som er søkt og godkjent til dette bruk av Helsedirektoratet. Likeledes at forsknings- og undervisningsaktiviteten ligger innenfor det som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet. Instituttleder skal sikre at informasjon om prosedyren er formidlet til alle ansatte og studenter.

Senter-/seksjonsleder/laboratorieansvarlig skal påse at arealer som skal benyttes til forskning og undervisning med innesluttet bruk av GMO, er søkt og godkjent av Helsedirektoratet i god tid før slik bruk skal skje. Den innesluttet bruken skal være innenfor de rammer som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet.

Bruker er ansvarlig for å følge denne prosedyren og dermed sikre at bruken er i henhold til lovverket. Bruker er ansvarlig for at all innesluttet bruk av GMO skal risikovurderes, vernetiltak skal være beskrevet og beredskapstiltak skal være formulert skriftlig. Alle uønskede hendelser med, eller utslipp av GMO-materiale skal meldes i henhold til prosedyren.

Fremgangsmåte

Godkjenning av laboratorier 

Laboratorier/arealer der det skal arbeides med innesluttet bruk av GMO, skal være søkt og forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet. Ansvarshavende for alle instituttets laboraotorier er instituttleder. Instituttleder signere derfor all søknader. 

Søknad sendes på standard skjema (se lenker til høyre på denne siden)

Melding/søknad om innesluttet bruk av GMO

Forsknings- og undervisningsaktivitet med innesluttet bruk av GMO skal være forhåndsmeldt/søkt, og godkjent av Helsedirektoratet.

Melding/søknad sendes på standard skjema, se lenker til høyre på denne siden.

Ansvarshavende for alle instituttets laboraotorier er instituttleder. Instituttleder signere derfor all søknader.

 

Research and teaching activity using GMO

 • Veileder/laboratorieansvarlig skal påse at nye brukere er kjent med og har forstått rutine for arbeid med innesluttet bruk av GMO.
 • Etter opplæring skal bruker signere på at opplæring er gitt og forstått. (Self declaration).
 • Bruker skal vurdere om aktiviteten ikke ligger innenfor tidligere godkjenninger.
 • Instituttet og seksjonen skal til enhver tid ha oversikt (skriftlig dokumentert) over:
  • ansatte og studenter som har fått adgang til arbeid med innesluttet bruk av GMO,
  • hvilke arealer som er godkjente
  • hvilken type aktivitet som er meldt.

Uønskede hendelser - håndtering av uhell/utslipp – varsling 

 • Ved uønskede hendelser skal hendelsen begrenses så langt det er mulig. Dette for at minst mulig GMO-materiale fra den innesluttede bruken skal slippe ut.
 • Beredskapstiltak angitt i laboratorieinstruks med risikovurdering eller i risikovurderingen av eksperimentene skal iverksettes. (For eksempel desinfeksjonstiltak for plantemateriale og avfallsvann fra GMO-planter.)
 • Uønskede hendelser (nestenulykker/fare- og/eller ulykkessituasjoner) med innesluttet bruk av GMO rapporteres skriftlig iflg. vanlig rutine ved UiO. (UiOs standard skjema benyttes).
 • Uønskede hendelser skal rapportes i "Si fra"; Meld HMS-avvik
 • Utslipp av GMO-materiale skal rapporteres ledelsen ved IBV som vil varsle Helsedirektoratet, avdeling bioteknologi og helserett. (Varslingstelefon: 24 16 39 00)

Internkontroll – vernerunder – merking

 • All aktivitet med GMO skal beskrives i SOPer med risikovurdering og beredskapstiltak. Dette gir den sammensattete beredskap og uhellshåndtering av arbeid med GMO ved institutt.
 • Ved årlig vernerunde ved IBV skal laboratorieansvarlig kunne fremvise SOPer med risikovurdering og beredskapstiltak for all GMO-aktivitet.
 • Alle laboratorier godkjent for innesluttet bruk av GMO skal være merket i henhold til krav fra Helsedirektoratet med biologisk fareskilt og hvilke GMO/GMM som er i bruk.

Referanser

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: HMS-team, IBV
 • Godkjent av: Instituttleder Finn-Eirik Johansen
 • Godkjenningsdato: 05.05.2014
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179
Publisert 28. apr. 2014 12:44 - Sist endret 28. feb. 2020 10:33