English version of this page

Prosedyre for GMO-dyr

Sist oppdatert: 02.07.2018

Endringer siden forrige versjon: Revidert hele dokumentet i henhold til nye rutiner og siste søknad om godkjenning pr juni 2018.

Formål

Prosedyren skal sikre at alt arbeid med genmodifiserte dyr og bruk av genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr (heretter kalt GMM+dyr) ved instituttet er i henhold til lovverket (Genteknologiloven med forskrifter).

Prosedyren skal sikre at ansatte, studenter og besøkende er vernet mot sykdom som kan overføres fra GMO-dyr og dyreprodukter.

Prosedyren skal også sikre tilfredsstillende sikkerhet for det ytre miljø.

Virkeområde

Prosedyren er utarbeidet for Institutt for biovitenskap og gjelder for all bruk av GMO-dyr og  GMM+dyr ved InVivo-avdelingen. Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet med slike organismer som er godkjent etter dyrevernloven § 13.

Dersom arbeidet inkluderer en kombinasjon av dyr (GMO eller villtype) og GMM og/eller biologiske faktorer er også Prosedyre for arbeid med genmodifiserte organismer og Prosedyre for arbeid med biologiske faktorer relevante. 

Prosedyren inkluderer ikke rutiner for å ivareta dyrehelse, som blir ivaretatt gjennom regelverk fra Mattilsynet, og egne prosedyrer og SOP ved instituttet.

Ansvar

Instituttleder har overordnet ansvar for at all innesluttet bruk av GMO-dyr og GMM+dyr ved IBV skjer på laboratorier som er søkt og godkjent til dette bruk av Helsedirektoratet. Likeledes at forsknings- og undervisningsaktiviteten ligger innenfor det som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet. Instituttleder skal sikre at informasjon om prosedyren er formidlet til alle ansatte og studenter.

Senter-/seksjonsleder/laboratorieansvarlig skal påse at arealer som skal benyttes til forskning og undervisning med innesluttet bruk av GMO og GMM+dyr, er søkt og godkjent av Helsedirektoratet i god tid før slik bruk skal skje. Den innesluttet bruken skal være innenfor de rammer som er meldt/søkt og godkjent av Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet.

Bruker er ansvarlig for å følge denne prosedyren og dermed sikre at bruken er i henhold til lovverket. Bruker er ansvarlig for at all innesluttet bruk av GMO og GMM+dyr skal risikovurderes, vernetiltak skal være beskrevet og beredskapstiltak skal være formulert skriftlig. Alle uønskede hendelser med, eller utslipp av GMO og GMM+dyr-materiale skal meldes i henhold til prosedyren.

Fremgangsmåte

Alt arbeid med GMO og GMM+dyr skal meldes til Helsedirektoratet før innføring i godkjente arealer. Søknad/melding skal sendes av instituttledelsen. Arbeid med biologiske faktorer skal meldes til Arbeidstilsynet. 

Arbeid med GMO og GMM+dyr og håndtering av avfall ved InVivo-avdelingen (gjelder mus, rotter og zebrafisk)

 1. Kun rom som er godkjent kan brukes. Alt hold av GMO og GMM+dyr skal holdes innenfor de dertil godkjente fasiliteter for GMO og GMM+dyr bruk ved avdelingen.
 2. All bruk og innføring av GMO og GMM+dyr skal være godkjent før innføring og anvist plass blir tildelt.
 3. Alt arbeid med GMO og GMM+dyr skal journalføres. 
 4. Brukere plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler for bruk og hold av GMO og GMM+dyr.
 5. All innføring av GMO og GMM+dyr skal meldes til og godkjennes av avdelingsleder i god tid før innføring.
 6. Som hovedregel er hold og avl av GMO-dyr søknadspliktig til Mattilsynet. Konferer med avdelingsleder ved InVivo-avdelingen om dette omfatter dine dyr.
 7. Ved utilsiktet utslipp skal dette umiddelbart meldes avdelingsleder og Helsedirektoratet.
 8. Alt restavfall og kadavere skal anbringes i anviste, lukkede sikkerhetsbeholdere for forbrenning som spesialavfall. Opplæring i avfallsrutine gis den enkelte før man får adgang til arealet.

Tiltak for hindring av utilsiktet utslipp GMO og GMM+dyr zebrafisk

 1. All zebrafisk holdes i lukkede akvarietanker (eller i petriskåler) i et lukket system (et skap)
 2. Sluket på gulvet har filter, i tilfelle et akvarium tømmes på gulvet ved et uhell. Avløpsvannet fra GMO og GMM+fisk blir i tillegg klorbehandlet.
 3. Alle kadaver og alt avfall fra GMO og GMM+fisk avhendes som risikoavfall i lukkede beholdere. 
 4. Ved utilsiktet utslipp skal Helsedirektoratet umiddelbart kontaktes på tlf 810 20 050

Tiltak for hindring av utilsiktet utslipp GMO og GMM+dyr (mus og rotter)

 1. InVivo-avdelingens gnagerareal er utstyrt med tette vegger og gulv uten åpninger (gnagersikre sluk der det er sluk).
 2. Ventilasjonskanaler har montert rist med filter.
 3. Dører har automatisk lukkermekanisme og holdes alltid stengt.
 4. Avløpkanal er sikret med tett rist.
 5. Dyrene er oppstallet i forseglede, individuelt ventilerte bur med HEPA-filter.
 6. Det er tatt hensyn til at det ikke skal finnes andre organismer i miljøet som kan påvirkes av forsøksdyrene.
 7. I InVivo-avdelingens gnagerareal har kun autorisert personell har tilgang med kort og kode.
 8. Utenom arbeidstid inspiseres dører av vektere som kan varsle om uregelmessigheter som sabotasje eller innbrudd.
 9. Dyreavdelingen har sluser som ekstra sikring for å hindre rømming.
 10. Gnagersperrer er satt opp ved behov.
 11. All transport av dyr innad i arealet skal foregå iht til egen SOP/protokoll.
 12. Spesielle forsøksbetingelser blir tilpasset dyrestellet i forbindelse med prosjekteringsarbeidet for hvert enkelt forsøk.
 13. Dørene til arealet er låst hele døgnet.
 14. Alt GMO/GMM-avfall, inklusive strø og kadaver, blir avhendet i lukkede risikoavfallsbeholdere og håndtert av leverandør av renovasjonstjenester.
 15. Rommene er merket iht til forskriften.
 16. Ved utilsiktet utslipp skal Helsedirektoratet umiddelbart kontaktes 

Referanser

Arbeidsmiljøloven, §§ 1, 7, 8, 9, 11 og 14

Følgende av Arbeidstilsynets forskrifter og veiledninger (regelverk under Arbeidsmiljøloven):

 • Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) (FOR-2011-12-06-1358)
 • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) (FOR-2011-12-06-1357)
 • Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) (FOR-2011-12-06-1356)
 • Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven; LOV-1993-04-02-38), med tilhørende forskrifter og skjemaer:

Lov om dyrevelferd (LOV-2018-04-10-4), med tilhørende forskrifter:

 • Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2017-04-05-451
 • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (Europarådets forsøksdyrkonvensjon av 18 juni  2007) , med tilhørende vedlegg: Appendiks A - Guidelines for accomodation and care of animals
 • Hunskaar, S og Fosse, RT (1990) Allergy to mice and rats: a review of the pathophysiology, epidemiology and clinical aspects. Laboratory Animals 24, 358-374
 • For mer informasjon om melding og godkjenning av innesluttet bruk av GMO, se Helsedirektoratets nettsider.

Dokument ID:

 • Utarbeidet av: Morten Bronndal, Avdelingsleder IBV
 • Godkjent av: Finn Eirik Johansen, Instituttleder - IBV
 • Godkjenningsdato: 19.5.2014
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179

 

Publisert 15. mai 2014 07:56 - Sist endret 28. feb. 2020 10:33