English version of this page

Prosedyre for anskaffelse, oppbevaring og håndtering av kjemikalier

Formål

Prosedyren skal sikre korrekt anskaffelse, oppbevaring og håndtering av kjemikalier, samt at stoffkartoteket ved enheten til enhver tid er oppdatert.

Prosedyren skal også sikre brukere, materiell og miljø mot uønskede hendelser, skader og senskader, som følge av bruk av kjemikalier.

Virkeområde

Prosedyren er utarbeidet for Institutt for biovitenskap og gjelder for alle arealer der det oppbevares eller arbeides med kjemikalier. Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet hvor det benyttes kjemikalier.

Ansvar

Leder er ansvarlig for:

 • at enhetens stoffkartotek holdes oppdatert.
 • at alle brukere av enhetens laboratorier har fått tilstrekkelig opplæring
 • at verneutstyr tilpasset arbeidsoppgavene er tilgjengelig og blir benyttet.

ECOonline-administratorer har ansvar for:

 • å holde det nettbaserte stoffkartoteket oppdatert.

Laboratorieansvarlig skal sørge for:

 • å basere risikovurderingen av laboratoriet på kjemikalieoversikt og risikovurdering i ECOonline og relevante SOPer
 • i samarbeid med HMS-i, å etterspørre risikovurdering/SOP for nye kjemikalier slik at all bruk av kjemikalier på IBV er risikovurdert

Kursansvarlige er ansvarlig for:

 • at kjemikaliene brukt i kurs legges inn/ligger i ECOonline før kurstart.
 • at studentene har fått påloggingsinformasjon til ECOonline.

Bruker skal:

 • avklare oppbevaring, bruk og avfallshåndtering av kjemikalier før anskaffelse.
 • informere HMS-i ved anskaffelse av nye kjemikalier.
 • håndtere kjemikalier i henhold til publisert SOP. Dersom SOP ikke er utarbeidet skal bruker gjøre en skriftlig risikovurdering, fortrinnsvis i form av en ny SOP.
 • ha leserettigheter i ECOonline
 • kunne finne korrekt datablad for kjemikalier i bruk. 

Fremgangsmåte

Anskaffelser

 • Alle anskaffelser skal utføres av Innkjøpskontoret.
 • Når man bestiller kjemikalier skal HMS-i i seksjonen være cc på eposten. Alle punkter i bestillingsskjema må fylles ut. Ved feil sendes bestilling i retur
 • alle kjemikalier skal registreres på riktig lokasjon i ECOonline
 • Dersom det er mulig, skal man alltid benytte kjemikalier med minst mulig risiko for mennesker og miljø. Arbeidet skal skje med vernetiltak iht publiserte SOPer.

Oppbevaring

 • Kjemikalier skal kun oppbevares på laboratorier.
 • Kjemikalier skal hovedsakelig oppbevares i kjemikalieskap med avtrekk. 
 • Brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier som må oppbevares kjølig skal oppbevares i kjøleskap som er beregnet for dette.
 • Kjemikalierester/-avfall skal oppbevares i tette, egnede beholdere og innholdet merkes godt av bruker.

Håndtering og transport av kjemikalier

 • Transport av kjemikalier skal foregå på en forsvarlig måte. Mellom etasjer skal kjemikalier transporteres i heis
 • Kjemikalier skal kun brukes i laboratorier
 • All bruk skal foregå iht. utarbeidede SOP'er eller etter utført risikovurdering basert på informasjon fra sikkerhetsdatablad.
 • Absorpsjonsmidler må være tilgjengelige i tilfelle kjemikaliesøl​

Håndtering og transport av gass og flytende nitrogen

 • Gass skal bare håndteres av personer som har gjennomført gasskurset. se HMS-opplæringsprosedyre og HMS-kursoversikte
 • Gassflasker skal være solid festet slik at de ikke kan velte.
 • Dører til laboratorier hvor det finnes gassflasker skal merkes
 • Transport av gassflasker skal kun skje når gassregulatoren er fjernet fra gassflasken.
 • Ved transport av store beholdere med flytende nitrogen i heis skal gassen sende alene i heisen pga kvelingsfare

Forhåndsregler ved arbeid med kjemikalier

 • All bruk av kjemikalier skal være risikovurdert. 
 • Alle kjemikalier i pulverform merket GHS08 and GHS06 skal veies inn og løses opp i avtrekksskap. Flytende kjemikalier med tilsvarende merking skal håndteres på samme måte. Undersøk om det er mulig å erstatte kreftfremmkallende, mutagene eller reproduskjsonskadele (CMR) kjemikalier.
 • Tillaging av løsninger skal være beskrevet i S-SOP som også skal inneholde merking og risikovurdering av sluttproduktet.
 • Forsikre deg om at kjemikaliesøl fjernes.
 • Gravide skal ikke eksponeres for CMR-stoffer.
 • Hvis du på grunn av et uhell blir eksponert skal dette rapporteres som uønsket hendelse. Bruk av kjemikalier merket GHS08 eller GHS06 utenfor avtrekksskap er et avvik. Melde avvik.

I tillegg 

 • Alle kjemikalier som er en aktiv ingrediens i biocider eller plantevernmidler krever tillatelse fra Matilsynet
 • Alle brukere av bly og blyforbindelser skal ha målrettede helseundersøkelser (koordinert av BHT)

  Referanser

  Dokument-ID

  • Utarbeidet av: HMS-team IBV
  • Godkjent av: Instituttleder Rein Aasland
  • Godkjenningsdato: 15.06.2014
  • Utgave: 2
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179
  Publisert 16. jan. 2015 13:32 - Sist endret 1. apr. 2020 09:45