KINT: Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), Institutt for informatikk (UiO) og Institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal styrke implementeringen av Intervensjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt. TAVI står for "Transcatheter Aortic-Valve Implantation" og er en ny behandlingsform for alvorlige hjertelidelser, hvor en kunstig hjerteklaff settes inn gjennom blodårene uten at pasienten opereres på vanlig måte.

(English: http://www.mn.uio.no/ifi/kint/ )

Kunstig hjerteventil

Om prosjektet

Flere teknologier og digitale informasjonskilder må sammenkobles for å lykkes med denne prosedyren. TAVI kombinerer bildeassistert behandling (kardiografi, angiografi), en hybrid operasjonsstue/hjertelab med spesifikke skjermvisningsmuligheter, hjertesensorer, kontroll og manipulasjon av hjertefrekvens og CT scanning. I tillegg forutsettes umiddelbar tilgang på vanlig, åpen kirurgi dersom komplikasjoner oppstår.

Slike avanserte teknologiske løsninger innen bildeveiledning og behandling har blitt introdusert fortløpende i medisin. Argumentasjonen for å innføre disse systemene er at de forenkler diagnostisering og behandling og de fører til mindre belastning for pasientene. Imidlertid vil integrasjon av ulike teknologier, ulike kunnskapspraksiser og ulike interesser innebære betydelige utfordringer for spredning av nye prosedyrer og teknologier i dagens helsevesen. Ikke alle forsøk på å utvikle og ta i bruk ny teknologi har vært vellykket siden koordinering og systemintegrasjon har vist seg være svært krevende i praksis.

Mens hjerte-og karkirurgi tradisjonelt har vært utført av kirurger, er radiologisk veiledet intervensjonsprosedyrer tradisjonelt utført av radiologer eller kardiologer. Disse utviskingene av grensene har ført til konflikter og hver gruppe har hevdet "eierskap" av behandlingene og til pasientene kvalifisert for dem, og de ulike gruppene kan hevde at andre ikke er kompetent til å utføre dem. Viktige gjennombrudd i kunnskap forblir derfor lokalt fremfor å spres til andre steder.   

Mål

Hovedmålet for KINT er at TAVI, og i forlengelsen av dette andre nye minimal-invasive prosedyrer og ny teknologi som utvikles ved Intervensjonssenteret, i større grad tas i bruk andre steder. TAVI-prosedyren er så radikal at det er kritisk å forstå hvordan den kan kobles til eksisterende praksiser, og hvordan interessemotsetningene kan håndteres i praksis.

Prosjektet har følgende delmål:

1. Bidra til den lokale gjennomføringen av TAVI-prosjektet gjennom forbedret prosjektstyring, bedre håndtering av ulike interesser og ved å skape arenaer for felles læring.

2. Bidra til kunnskap om hvordan TAVI utvikles og spres til andre avdelinger og sykehus.

3. Sikre at kunnskap om innovasjonsprosessen i TAVI også kommer til nytte i andre IKT-drevne innovasjonsprosesser ved Intervensjonssenteret og Oslo universitetssykehus.

 

Bakgrunn

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), Institutt for informatikk (UiO) og Institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). For å sikre høy kvalitet på det arbeidet som skal gjøres i prosjektet vil det være samarbeidsrelasjoner til flere ledende internasjonale forskningsmiljøer. Det vil legges stor vekt på formidling av resultater til brukere i helsevesenet, forskningsmiljøer gjennom publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrift, studenter og offentligheten.

Prosjektet vil ta en praksisorientert tilnærming og undersøke hvordan innovasjonen er sosialt, kulturelt og historisk situert. Vi vil derfor fokusere eksplisitt på hva som skjer i samspillet mellom ny teknologi og aktørenes praksis. Følgelig vil studien basere seg på intensivt feltarbeid, og i all hovedsak benytte kvalitative forskningsmetoder med observasjon og intervjuer kombinert med dokumentanalyser. Sammenligning av TAVI ved flere sykeshus vil gi bedre grunnlag for å trekke konklusjoner, og vi vil gjennomføre prosjektet gjennom tre delprosjekt som gjensidig utfyller hverandre.

Vi er spesielt interessert i kobling (eller manglende kobling) mellom den nye teknologien og eksisterende praksis. Dernest ønsker vi å studere om, og i tilfelle hvordan, innovasjonen går på tvers av etablerte arbeidsrutiner og organisasjonsstrukturer som bygger på etablerte disiplinære grenser og maktstrukturerEksistensen av store, sammenhengende IKT-nettverk som kombinerer en rekke digitale informasjonskilder, og som ofte strekker seg utover de lokale bruksrammene og pålegger standardisering, har betydelige implikasjoner for innovasjon. Det samme gjelder de etablerte administrative, legale og finansielle reguleringsmekanismer som finnes, og som ikke nødvendigvis passer til nye og innovative praksiser.

Finansiering

Prosjektet er finansiert under VERDIKT-programmet til Norges Forskninsgråd.

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253968577039&pagename=verdikt/Hovedsidemal&p=1226993814962

Samarbeid

Internasjonale partnere i KINT:

  • IKON research centre at Warwick Business School, University of Warwick. (http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/ikon/).
  • Leading Health Care. An academic think tank with headquarter at the Stockholm School of Economics which conducts research projects and seminars related to the challenges and solutions for the health sector. Managing Director Hans Winberg also serves on the board of Karolinska University Hospital. (http://www.leadinghealthcare.se/). We have also established a long-term collaboration with Professor Claes-Fredrik Helgesson (LHC / Linköping University) and LHC.
  • Lancaster University Management School, Professor Luis Araujo who study innovation and learning in industrial networks (http://www.lums.lancs.ac.uk/profiles/luis-araujo/).
  • Haas Business School at UC Berkeley.

 

Publisert 18. feb. 2012 12:39 - Sist endret 22. mars 2017 14:24