Forskningsgruppens historie

Analytisk kjemi ble etablert som separat område ved Kjemisk institutt i 1970, og i de første fem årene innen uorganisk analytisk kjemi.

I 1975 ble en ny universitetsstilling opprettet i organisk analytisk kjemi, og ti år senere ble et professorat overført til analytisk kjemi. Finn J. Langmyhr (1985), Tyge Greibrokk (1986), og Walter Lund (1989) var de første professorene i analytisk kjemi. Professor Tyge Greibrokk ledet og bygget opp gruppen for organisk analytisk kjemi.

I 1995 ble instituttet reorganisert i 4 seksjoner, hvorav en med gruppene for analytisk,  kjerne- og miljøkjemi.  Etter ny reorganisering av instituttet til 2 seksjoner i 2005 ble miljøkjemi fusjonert med analytisk kjemi til en samlet forskningsgruppe. Endelig, ved ny organisering i 2012, ble bioanalytisk kjemi etablert som egen forskningsgruppe.
Gruppen består nå av professor Elsa Lundanes, førsteamanuensis Steven R. Wilson og professor emeritus Tyge Greibrokk. Den tekniske delen ivaretas av en halv ingeniørstilling.

Forskningssjef George Becher ved Nasjonalt folkehelseinstitutt tiltrådde hos oss som professor II i 1997 innenfor miljørettet analytisk kjemi. I 2001 ble forskningssjef professor II Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt tilknyttet  gruppen. Stefan Krauss ved Rikshospitalet ble tilnyttet gruppen som Professor II i 2012.

Undervisningstilbudet består av to laveregrads- og tre høyeregradsemner som avholdes av gruppens ansatte. Ved utgangen av år 2012 har totalt 165+ hovedfagsstudenter og 33 doktorgradsstudenter blitt uteksaminert fra gruppen siden 1975. En del av hovedfagstudentene har eksterne oppgaver, men hovedforskningen foregår innenfor instituttet.  Gruppen har utstrakt samarbeid med andre grupper, både ved UiO og andre institusjoner. Gruppen er en aktiv partner i satsningsområdet Bioanalytics@UiO, og deltaker i SFI-en CAST. For tiden har vi 5 eksterne masterstudenter og  3 eksterne PhD studenter, mens 2 post docs, 4 PhD studenter og 6 masterstudenter arbeider i gruppen ved Kjemisk institutt.

Deltakere i:

2007 -   CAST - Cancer Stem Cell Innovation Center ; senter for forskningsdrevet innovasjon lokalisert ved Rikshospitalet
2007 -    Bioanalytics@UiO, som er et av Mat.-Nat. satsningsområder

Leder av:

2003 - 2006: Forskningsnettverket "COM-CHROM" i EUs program for ”Research Training Networks”.
2002 - 2005: Marie Curie-senteret  ”Oslo Analytical miniaturization Doctoral Training Site”.

Publisert 6. juli 2012 08:33 - Sist endret 4. juli 2019 11:08