BSc-, MSc- og PhD-prosjektoppgaver i Miljøvitenskap

Factory, emissions, smoke, natureSeksjonens hovedfokus er på tre tematiske områder, angitt nedenfor. Under temaboksene finner du prosjektoppgaver sortert i henhold til fagområder og metoder.

De fleste oppgavene er tverrfaglige og knyttet opp mot internasjonale forskningsprosjekter.

Miljøkjemi

Biogeokjemiske prosesser i naturen studeres. Disse bestemmer transport og fordeling av kjemiske forbindelser i miljøet. Vår forskning undersøker hvordan skadelige stoffer påvirkes av at miljøet vårt er i sterk endring. De omfatter feltarbeid eller labforsøk og analyser der vi blant annet bruker NMR til å karakterisere materiale og studere molekyldynamikk.

Hovedveiledere og kontaktpersoner

Rolf D. Vogt
(Miljøkjemi)

Eddy W. Hansen
(NMR)

Harald   Walderhaug
(Fysikalsk kjemi)

 

Klikk her for å se hva utdannelsen kan brukes til

Klikk her for å se aktuelle oppgaver

Atmosfærekjemi

Vi ser på hvordan naturlige og menneskeskapte utslipp til luft påvirker klima og miljø. Vi tilbyr prosjektoppgaver innen utvikling av instrumentering for in situ måling av organiske forbindelser i luft, og innen eksperimentelle og teoretiske studier av kjemiske reaksjoner i luft.

Hovedveiledere og kontaktpersoner

 

Armin
Wisthaler

(Atmosfærekjemi)

Klikk her for å se eksempler og forslag til oppgaver

Kjernekjemi

Studentprosjektene retter seg mot utvinning av verdifulle metaller fra malm eller gjennvinning fra avfall ("urban mining"). Spesielt arbeider vi med å finne mer effektive og mindre forurensende metoder enn det som benyttes i dag, samt å utnytte råstoff bedre ved å hente ut komponenter som ellers vil gå som avfall. Vi samarbeider tett med store norske industribedrifter og andre institusjoner.

Hovedveiledere og kontaktpersoner

 

Jon Petter
Omtvedt

(Kjernekjemi)

 

Dag Ø.
Eriksen

(Prosjektleder)

Klikk her for å se eksempler og forslag til oppgaver

Oppgaver sortert etter fagfelt og metoder

Miljøkjemi

I Miljøkjemigruppa lærer du hvordan en skal utføre miljøundersøkelser, utføre miljøanalyser og tolke miljødata. Du for erfaring i feltarbeid, laboratorieforsøk og bruk av avanserte kjemiske laboratorieinstrumenter.

Les mer og se oppgaveforslag..

Kjerne og radiokjemi

I forskningsgruppen for kjerne- og radiokjemi lærer du om radioaktivitet og hvordan atomkjernen er bygget opp. Videre lærer du hvordan du kan bruke radioaktivitet - "tracere" - til å følge forskjellige reaksjonsveier for å undersøke et system eller en prosess.

Les mer og se oppgaveforslag.. eller se våre engelsk sider her

Analytisk kjemi

Innen Analytisk kjemi utvikler og anvender vi metoder for deteksjon av forskjellige grupper (fraksjoner) eller forbindelser (spesier) av metaller.

Les mer...

NMR

Les mer..

Spektroskopi

Gruppen består av internasjonalt fremtredende eksperimentalister innen elektrondiffraksjon, optisk spektroskopi, NMR-spektroskopi og massespektrometri, og forskningen er karakterisert ved samspillet mellom eksperimentelle målinger og nøyaktige teoretiske modeller basert på kjemisk kinetikk og dynamikk, kvantekjemi og statistisk mekanikk.

 

Ressurser