Fasit: Regel 26 - Hydrokarbongrupper

a) Prop-1-ynyl

b) Propanylidyn

c)

d) 1,1-Dimetyletyl (Trivialnavn tertiær-butyl)

Tilbake til regel

Emneord: kjemi, skole, skolelab
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:55