Programråd Kjemi

Programråd for bachelor- og masterprogrammene i Kjemi

Saker kan sendes til:

programraad(at)kjemi.uio.no

Mandat

Programrådet er i utgangspunktet en rådgivende forsamling for instituttledelsen og utdanningsutvalget, men kan tillegges beslutningsmyndighet for spesifikke saksområder. Programrådet har det overordnede ansvaret for en positiv utvikling og drift av studieprogrammet på delegasjon fra utdanningsleder og på vegne av det totale, kollegiale felleskapet. Programrådet oppdaterer programmets oppbygning og ønskede overordnede læringsutbytte i henhold til den faglige utviklingen, i samarbeid med instituttledelsen, og har ansvar for at studentene når dette læringsutbyttet på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer blant annet:

 • Faglig ansvar for overgangsordninger fra andre studier og til videre studier, inkludert opptakskrav.
 • Innstilling til og begrunnelse for opptaksrammer for det aktuelle program.
 • Ansvar for den helhetlige studiekvaliteten i henhold til fakultetets kvalitetsrutiner.
 • Mottak av nye studenter og faglige/sosiale tiltak i programmet.
 • Sørge for samarbeid med aktuelle institutter for å sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet.
 • Ansvar for rekruttering og profilering av programmet, herunder nettpresentasjon.
 • Ansvar for tilrettelegging av integrerte utenlandsopphold og andre internasjonaliseringstiltak på programmet.
 • Ansvar for at de involverte fagmiljøene er godt kjent med utviklingen av programmet.
 • Informasjonsflyt ivaretas ved at programkoordinatoren skriver møtereferat som distribueres til rådets medlemmer og arkiveres på vanlig måte.
 • Følge opp studentenes progresjon, inkludert permisjoner og lignende.

For masterprogrammet kommer i tillegg: 

 • Programrådet skal sørge for tildeling av veileder og masteroppgave til studentene.
 • Programrådet er ansvarlig for opptak av studenter.
 • Programrådet begrunner eventuelle endringer i opptakskrav. 
 • Programrådet godkjenner studentenes studieplaner.

Sammensetning

Programrådet ledes av Førstelektor Karoline Fægri

Programrådet skal speile den faglige sammensetningen av programmene og inkludere studentrepresentanter og studieadministrasjonen ved instituttet.

Programråd for Kjemi:

Publisert 20. sep. 2017 12:34 - Sist endret 20. sep. 2022 14:05