Møte i Programrådet for kjemiprogrammene tirsdag 3. oktober 2017

Innkalling, sakspapirer og referat.

Tilstede:

Jaan E. Roots, Carl Henrik Gørbitz, Lise-Lotte Gundersen, Steven Wilson, Helene S. Kristiansen, Salah B. Amedi, Kirsti Dalseth. Meldt forfall: Einar Uggerud.

Saksliste

Sak 1/17: Konstituering av rådet

Rådet har oppnevnt følgende underutvalg:

  • Opptakskomité for masterprogrammet i Kjemi: Jaan E. Roots, Steven Wilson og Kirsti Dalseth.
  • Arbeidsutvalg for løpende drift: Jaan E. Roots, Carl Henrik Gørbitz og Kirsti Dalseth.

Komitéenes arbeid rapporteres til rådet, og spørsmål av prinsipiell karakter løftes alltid til Programrådet.

Møteplan for 2017:

Møte 1 3/10-2017
Møte 2 14/11-2017
Møte 3 12/12-2017

Sak 2/17: Nytt emne KJM3050/4050 - Kjemididaktikk

Emnet er spesielt tilrettelagt for lektorstudenter på studieløpene kjemi-matematikk og matematikk -kjemi, og vil følgelig ha undervisningsfri i fire uker under praksisperioden til PROF3025 Ledelse av elevers læring, som er obligatorisk for lektorstudentene i samme semester. Emnet er også relevant for studenter på kjemi- og biokjemiprogrammet og for studenter som velger studieretning Kjemididaktikk i masterprogrammet i kjemi. Det søkes fritak for instituttets generelle regel om at avanserte bacheloremner og masteremner skal undervises på engelsk ved behov fordi emnet er rettet mot lærere som skal undervise i skolen.

Programrådet mener emnet er relevant for bachelorprogrammet i Kjemi og biokjemi, og for studieretningen Kjemididaktikk på masterprogrammet i Kjemi, og støtter opprettelsen av emnet i Undervisningsutvalget, forutsatt at Skolelabben har nok ressurser til å drive emnet selv. Siden emnet har en begrensning på 10 plasser ønsker Rådet en oversikt over antall studenter på lektorprogrammets kjemiretninger som kan forventes å ville ta emnet. Emnet er planlagt å skulle gå første gang vår 2018.

Sak 3/17: Nytt emne KJM5255/9255 - NMR spektroskopi

KJM-MENA4010 legges ned og de fagmiljøene som hadde moduler som var essensielle for fagmiljøet er blitt bedt om å lage emner på 5 studiepoeng. Programrådet bør vurdere om emnet er relevant for en eller flere studieretninger på masterprogrammet i Kjemi, og om emnet bør inneholde andre ting i tillegg til NMR.

Programrådet støtter opprettelsen av emnet med frekvens én gang i året fra høsten 2018. NMR-modulen som blir videreført i emnet gikk to ganger i året, men nå er det kun opptak til masterprogrammet i Kjemi én gang i året. Rådet minner om at emnet må sees i sammenheng med det emnet KJM5250/9250 - Organic NMR Spectroscopy når dette revideres. Emneansvarlig har vært i kontakt med andre relevante miljøer, utenom organisk, for å diskutere innholdet i emnet. Anbefalt tittel på emnet: Eksperimentell NMR-spektroskopi.

Sak 4/17: Nytt emne KJM3710 - Biogeokjemi

Dagens KJM3700 - Miljøkjemi I skal legges ned. Dette er et nytt emne på 3000-nivå. Det skal også lages en masterversjon av emnet på 4000-nivå I tillegg planlegges det et nytt introduksjonsemne på 1000-nivå i temaet. Emnet skal sees i sammenheng med KJM5700/9700 - Miljøkjemi II som også skal gjennom noen endringer. Programrådet bør se på om emnet er relevant for bachelorprogrammet i Kjemi og biokjemi og masterprogrammet i Kjemi.

Programrådet ønsket noen avklaringer før de anbefaler emnet til Undervisningsutvalget. Spørsmålene er videresendt emneansvarlig og saken utsettes til neste møte.

Sak 5/17 Diskusjonssak: Endret semester for KJM3400 - Analytisk kjemi II og opptakskrav til Masterprogrammet i kjemi

Hvilke konsekvenser får endret undervisningssemester for KJM3400 - Analytisk kjemi II for opptakskravet til studieretningen analytisk kjemi på masterprogrammet i Kjemi

For studenter som får betinget opptak til masterprogrammet vil det være vanskelig, men ikke umulig å finne emner i første semester. Dette vil være et problem på flere studieretninger, men de seksjonene dette rammer greier å finne løsninger for den enkelte student som dessuten må regne med å ta hele det teoretiske pensum før arbeidet med oppgaven kan startes. Det er viktig at studenter som får betinget opptak får beskjed om dette allerede når de får tilbud.

Publisert 29. sep. 2017 13:33 - Sist endret 20. okt. 2017 14:17