Møte 3 i Programrådet for kjemiprogrammene tirsdag 12. desember 2017

Møtet holdes på VU60 kl. 10.15 - 12.00.

Innkalling,  sakspapirer og referat.

Godkjenningssaker

  • Referat fra møte 2/17 er godkjent.

Orienteringssaker

  • Resultat fra sluttrapportene som en del av emneevalueringen i Utdanningsutvalget.
  • Programrådet ønsker statistikk over mulig sammenheng mellom karakterer på masteroppgaven og bakgrunn. Utsettes til januar.

Sak 8/17 Diskusjonssak: Emneevaluering 1. semester nytt program.

Siden det er første semester med nye emner og nytt program bør muligens studentene få anleding til å gi tilbakemeldinger i et nettskjema etter at eksamen er avviklet.

Forslag til nettskjema er oversendt emneansvarlige i KJM1101, KJM1140 og IN-KJM1900. Det vil bli sendt ut til studentene i uke 5. Studentene vil bli bedt om å svare enten på første lab i KJM1111 eller på det planlagte informasjonsmøtet om utveksling.

Sak 9/17 Vedtakssak: Overgangsordninger for KJM-MENA4010

Det er stadig færre moduler tilgjengelig, og det stadig flere studenter søker om å erstatte KJM-MENA4010 i sin helhet med andre emner. Alle kjemistudentene som begynte til og med høsten 2017 har tatt HMS-modulen. Det er vanskelig å finne emner med fullt overlapp. Det bør være emner med laborative komponenter som de har nytte av i sitt masterstudium. Er det andre krav programrådet ønsker å stille?

Alle studenter på Kjemiprogrammet bør fullføre KJM-MENA4010 i løpet av vårsemesteret. Vanlige krav til overlapp eller faglig relevant innhold i godkjenningssaker opprettholdes. Studenter som på får innvilget permisjon kan erstatte deler av emnet med de nye studieretningsspesifikke emnene som erstatter KJM-MENA4010.

Sak 4/17 viderført fra møte 1: Nytt emne KJM3xxx - Biogeokjemi

Ny emnebeskrivelse med nye læringsmål er vedlagt.

Dagens KJM3700 - Miljøkjemi I skal legges ned. Dette er et nytt emne på 3000-nivå. Det skal også lages en masterversjon av emnet på 4000-nivå.

Emnet skal være en del av fakultetets mulige satsning på biogeokjemi som har vært diskutert på instituttledernivå. Emneansvarlig har avklart arbeidsfordeling med ansatte på IBV og GEO, og fakultetet stiller seg positivt til samarbeidet.

Nytt emne KJM3xxx - Biogeokjemi er vedtatt opprette i Utdanniingsutvalget. Emnet tilbys første gang høsten 2018.

Eventuelt

 

Publisert 5. des. 2017 15:09 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04