Møte i Programrådet for kjemiprogrammene onsdag 13.juni 2018

Innkalling og saksliste. Møtet avholdes i VU60 kl. 13.15

Godkjenningssaker

Orienteringssaker

  • Status emnekomitéer, og arbeid med å koordinere emnene i 1.-3.semester.

Sak 8/18 Diskusjonssak: Nytt emne: KJM5330/9330 - Soft Matter Nanobiotechnology

Emnet skal gå annethvert høstsemester. Det vil undervises første gang høsten 2018 av Irep Gözen. Det er avtalt med gruppen biomolekyler at emnet skal fortsette å gå uavhengig av Irep's engasjement ved KI. Emnet kan være interessant for studieretningene analytisk, uorganisk og materialkjemi og biomolekyler på Kjemi-programmet, og for MENA-programmet og Biovitenskap. Programrådet skal komme med en anbefaling til Utdanningsutvalget.

Sak 9/18 Diskusjonssak: Rapport fra ekstern programrådgiver.

Ekstern programrådsgiver, Jan Jensen har særlig sett på gjennomføringen av første semester for det nye bachlerprogrammet i Kjemi og biokjemi. Han synes det har godt bra, men han har noen forslag til forbedringer, blant annet bedre integrasjon mellom emnene. Det gjelder særlig biokjemi-emnet som ikke helt har funnet sin plass og truffet i omfang som et emne i første semster.

Sak 10/18 Vedtakssak: Endringer i KJM1140 - biokjemi.

Faglærer i KJM1140 har imøtekommet innspillene fra ekstern programrådsgiver og studentenes evaluering av første semester på det nye programmet, og det er gjort noen endringer i emnets læringsmål, undervisning og pensum. Endringene skal trå i kraft fra høsten 2018.

SAK 11/18 Diskusjonssak: CSE i bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi.

Audun Skau Hansen, som skal undervise i kjemi-delen av det obligatoriske programmeringsemnet IN-KJM1900 i første semster til høsten, er blitt bedt om å utarbeide et forslag til hvordan vi kan intergrere et beregningsperpektiv i bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi.

Sak 12/18 Vedtakssak: Forslag til ny emneanbefaling under "oppbygning og gjennomføring" på bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi.

Det er ønskelig å heve programmeringskompetansen til studentene på bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi for å øke rekrutteringsgrunnlaget blant våre egne kjemistudenter til gruppelærerstillingene i IN-KJM1900. Programrådet anmodes om å se på på muligheten for å legge inn IN1910 - Programmering for naturvitenskapelige anvendelser som et mulig valg i tillegg til EXPHIL03 i tredje semester. Programrådet bør se på om det også er andre emner som bør legges til som valgmuligheter.

Sak 13/18 Eventuelt

 

Publisert 7. juni 2018 15:11 - Sist endret 13. juni 2018 13:13