Møte i Programrådet for kjemiprogrammene mandag 8. oktober 2018

Innkalling og saksliste og referat. Tema var nye og reviderte emner. Møtet ble holdt på VU60 kl. 12.45 (merk endret møtetidspunkt!).

Tilstede: Jaan E. Roots, Karoline Fægri, Joakim Jestila,

Godkjenningssaker

  • Godkjenning av referat fra møte 4/2018 - om nytt opplegg for generisk kompetanse for masterprogrammene.
  • Tidspunkt neste møte.

Orienteringssaker

Sak 15/2018 - Revisjon av emnet KJM3400 - Analytisk kjemi II

Emnet skal endre undervisningssemester fra høst til vår på grunn av flyttingen av KJM2400 - analytisk kjemi I. Det reviderte emnet skal undervises første gang våren 2019, og det går for siste gang nå høsten 2018. Endringen i emnet skyldes blant annet at det ikke lenger er noen ved instituttet som kan undervise i uorganisk analyse. Emnet er i dag en del av opptakskravet til to studieretninger: Analytisk kjemi og miljø- og kjernekjemi. Emnet var anbefalt opptakskrav til emnet KJM5450 Grunnstoffbestemmelser II som skal revideres. Endringene er markert med rødt i emneskjemaet, men noen deler er tatt helt ut slik at det kan være lurt å ta en titt på nettsiden til KJM3400 slik den er i dag.

Vedtak: Programrådet anbefaler ikke endringen, men mener emnet bør undervises slik det er i dag med oppgaver i uorganisk analyse.

Ny dokumentasjon: Redegjørelse fra Seksjon for Analytisk kjemi

Tilleggsopplysninger: Fagseksjonene tilknyttet studieretningen Miljø- og kjernekjemi på masterprogrammet i Kjemi hvor emnet er opptakskrav godtar endringen. Revisjon av emnet er vedtatt i Utdanningsutvalget. Emnekoden KJM3400 beholdes.

Sak 16/2018 - Nytt emne KJM2500 - Syntese og karakterisering

Emnet er obligatorisk for studieretningen kjemi i det nye bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi. Det er et laborativt emne som omfatter både organisk, uorganisk og biokjemi.

Vedtak: Programrådet støtter intensjonen i emnet og anbefaler at emnet opprettes. Programrådet vil ha forelagt pensum og oppgaver når det er klart fordi emnet må sees i sammenheng med øvrge emner i programmet.

Sak 17/2018 - Nytt 3000-emne i elektrokjemi

Seksjon for Elektrokjemi ønsker å opprette et nytt emne: Emnet skal tilbys studenter på Kjemi- og Materialvitenskapsprogrammene. Det må sees i sammenheng med instituttets øvrige 3000-emner og rekruttering til våre masterprogrammer.

Vedtak: Programrådet støtter intensjonen i emnet og anbefaler opprettelse av emnet. Emnet ble ikke vedtatt opprettet i Utdanningsutvalget.

Sak 18/2018 Nytt emne i miljøkjemi: KJM1xxx - Miljø og klimautfordringer

Emnet skal erstatte KJM3700 - MIljøkjemi. Det skal være åpent for alle, også studenter ved andre institutter ved MN. Seksjonen ønsker å undervise emnet første gang våren 2019. Det nye emnet, KJM3710 - biogeorkjemi skal undervises første gang høsten 2019. Emnene kan tas uavhengig av hverandre.

Saken ble ikke behandlet i Programrådet, men emnet er vedtatt opprettet i Utdanningsutvalget.

Sak 19/2018 - Eventuelt

Publisert 3. okt. 2018 11:56 - Sist endret 7. aug. 2019 14:44