Programråd MENA

Programråd for bachlor- og masterprogrammene

Møteplan 2017-2018

Dato Innkalling Referat
1/17 Innkalling 08.03.2017 Referat 08.03.2017- mangler
2/17 Innkalling 11.10.2017 Referat 11.10.2017
3/17 Innkalling 14.11.2017 Referat 14.11.2017
4/17 Innkalling 14.12.2017 Referat 14.12.2017
1/18 Innkalling 14.03.2018 Referat 14.03.2018
  Årlig programevaluering H17 V18 26.04.2018 Referat programevaluering 26.04.2018
2/18 Innkalling 15.10.2018 Referat 15.10.2018
3/18 Innkalling 12.11.2018 Referat 12.11.2018
4/18 Innkalling 14 des 2018 Referat 14 des. 2018
1/19 Innkalling 12 febr.2019 Referat 12 febr.2019
2/19 Innkalling 24 april 2019 Referat 24 april 2019
  Programevaluering 26.08.2019 Rapport fra programevaluering 2019
3/19 Innkalling og sakspapirer 14. november 2019 Refreat 14. november 2019
  Innkalling og sakspapirer 4. november 2020  
 

Mandat

Programrådet er i utgangspunktet en rådgivende forsamling for instituttledelsen og utdanningsutvalget, men kan tillegges beslutningsmyndighet for spesifikke saksområder. Programrådet har det overordnede ansvaret for en positiv utvikling og drift av studieprogrammet på delegasjon fra utdanningsleder og på vegne av det totale, kollegiale felleskapet. Programrådet oppdaterer programmets oppbygning og ønskede overordnede læringsutbytte i henhold til den faglige utviklingen, i samarbeid med instituttledelsen, og har ansvar for at studentene når dette læringsutbyttet på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer blant annet:

 • Faglig ansvar for overgangsordninger fra andre studier og til videre studier, inkludert opptakskrav.
 • Innstilling til og begrunnelse for opptaksrammer for det aktuelle program.
 • Ansvar for den helhetlige studiekvaliteten i henhold til fakultetets kvalitetsrutiner.
 • Mottak av nye studenter og faglige/sosiale tiltak i programmet.
 • Sørge for samarbeid med aktuelle institutter for å sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet.
 • Ansvar for rekruttering og profilering av programmet, herunder nettpresentasjon.
 • Ansvar for tilrettelegging av integrerte utenlandsopphold og andre internasjonaliseringstiltak på programmet.
 • Ansvar for at de involverte fagmiljøene er godt kjent med utviklingen av programmet.
 • Informasjonsflyt ivaretas ved at programkoordinatoren skriver møtereferat som distribueres til rådets medlemmer og arkiveres på vanlig måte.
 • Følge opp studentenes progresjon, inkludert permisjoner og lignende.

For masterprogrammet kommer i tillegg: 

 • Programrådet skal sørge for tildeling av veileder og masteroppgave til studentene.
 • Programrådet er ansvarlig for opptak av studenter.
 • Programrådet begrunner eventuelle endringer i opptakskrav. 
 • Programrådet godkjenner studentenes studieplaner.

Sammensetning

Programrådet ledes av Anja Olafsen Sjåstad. Programrådsleder er medlem av utdanningsutvalget ved Kjemisk Institutt.

Programrådet skal speile den faglige sammensetningen av programmene og inkludere studentrepresentanter og sturdieadministrasjonen ved instituttet.

Programråd for MENA:

 • Anja Olafsen Sjaastad (KI, leder av programrådet)
 • Lasse Vines (FI)
 • Clas Persson (FI)
 • Reidar Haugsrud (KI)
 • Anette Gunnæs (vararepresentant FI)
 • Øystein Prytz (vararepresentant FI)
 • Henrik Hovde Sønsteby (vararepresentant KI)
 • Mathilde Ingeborg Nilsen Verne (studentrepresentant msc., leder av Menageriet)
 • Mariann Carlsen Frøland (studentrepresentant, 3. semester bsc.)
 • Trygve Ellingsen (vara studentrepresentant, 3. semester bsc.)
 • Jonathan Albert Handke (vara studentrepresentant, 3. semester bsc.)
 • Kirsti Dalseth (sekretær og programkoordinator)

Saker til MENA - programrådet sendes programkoordinator.

 

 

 

 

 

Publisert 13. okt. 2017 14:16 - Sist endret 20. sep. 2021 15:35