Ledelses- og organisasjonsutvikling

I FRONT jobber vi for at like muligheter for kvinner og menn skal bli en normal del av forskningstilværelsen. Dette krever at vi arbeider med kulturendring gjennom ledelse- og organisasjonsutvikling.

Prosjektet bygger på en forståelse av at varig kulturendring krever utvikling av ledelse og organisasjon i sammenheng. En viktig forutsetning for å lykkes med likestillingsarbeidet og varig kulturendring er en tydelig forankring i fakultetets toppledelse og en integrering av arbeidet i ordinære strukturer. En annen viktig forutsetning er lokal lederforankring, og lokalt eierskap til problemstillingene. 

I dette prosjektet jobber vi ut fra både et "top-down" og et "bottum-up" perspektiv. Det vil si at arbeidet forankres i toppledelsen ved MN, NHM og TF, samtidig som vi tar sikte å initiere endringsprosesser lokalt ved å rette oss inn mot instituttledere, seksjonsledere og forskningsgruppeledere.

Spillbrikker i ledelsesformasjon
Foto: Colourbox

I inneværende prosjektperiode skal vi utvikle ledelsesmoduler tilpasset ledere på ulike nivå. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er Kungliga Tekniska Høgskola og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Ledelesemodulene bygger på erfaringer og kunnskap fra første FRONT-periode, og skal blant annet omfatte et fokus på kjønn i:

  • formelle og uformelle prosesser i forskningsorganisasjonen
  • tilsettingsprosesser
  • opprykksordningen
  • medarbeidersamtalen
  • karriereveiledning
  • suksesjonsplanlegging knyttet opp mot fagstrategi
Publisert 29. apr. 2020 10:15 - Sist endra 3. feb. 2022 10:56