Retningslinjer for seksjonsinndeling og seksjonsledernes ansvar ved MN-instituttene

Vedtatt av dekanen 12.3.2014

Inndeling i seksjoner

  • Basert på forskningsaktivitet skal instituttene ved fakultetet være inndelt i seksjoner.
  • Hver seksjon skal ha en seksjonsleder som pekes ut av instituttleder. Seksjonslederne er viktige for kontinuerlig faglig utvikling og har en sentral rolle i realisering av instituttenes og fakultetets strategi.
  • Seksjonsleder har delegert oppgaver fra instituttleder, rapporterer til denne og deltar i instituttets ledergruppe.  Seksjonsleder skal tilbys opplæring innen de ansvarsområdene som ligger til stillingen.

Seksjonsleders ansvar og arbeidsområder – veiledende beskrivelse

Forskning og formidling

  • Seksjonsleder har ansvar for ledelse, utvikling og koordinering av forsknings- og formidlingsvirksomheten i seksjonen. 
  • Seksjonsleder har ansvar for å motivere og inspirere de tilsatte i seksjonen, følge opp instituttets strategiske målsettinger og bidra til tverrfaglig samarbeid.
  • For å følge opp strategiske målsettinger på en god måte, er det viktig at eksternt finansierte prosjekter er faglig forankret i seksjonen og at det skjer en overordnet faglig prioritering knyttet til bruk av seksjonens ressurser.

Personaloppfølging

  • Seksjonsleder har, etter delegasjon fra instituttleder, ansvar for personaloppfølging av alle tilsatte i seksjonen.
  • For å utnytte ressursene optimalt er det viktig å utvikle et godt arbeidsmiljø og å legge til rette for kompetanseutvikling hos medarbeiderne. Dersom størrelsen gjør det nødvendig, kan oppfølging av bestemte grupper tilsatte delegeres videre.  Seksjonsleder har også, i samhandling med instituttleder, et spesielt ansvar for oppfølging av midlertidig tilsatte - herunder stipendiater.  Instituttets administrasjon bistår i teknisk oppfølging og i personalsaker.

Undervisning

  • Seksjonsleder koordinerer undervisningsressursene i samarbeid med instituttets utdanningsleder, og sørger for undervisningsbemanning. Seksjonsleder har ansvar for seksjonens bidrag til gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisningen og utdanningsmiljøet ved instituttet.
  • Utdanning er et prioritert område ved fakultetet, og seksjonsleders samhandling med utdanningsleder anses som særlig viktig for å realisere fakultetets og instituttenes strategi og samlede planer, herunder god undervisningskvalitet, et godt læringsmiljø samt handlingsrom for forskning. Seksjonenes bidrag til en god gjennomføring av undervisningen vil derfor være viktig.
Publisert 30. nov. 2015 13:46 - Sist endra 30. nov. 2015 14:03