English version of this page

Dekanvalget 2020

Våren 2020 skal Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet velge dekanat for perioden 1. januar 2021 –31. desember 2024. 

MN-fakultetet har en dekan og to prodekaner. En av prodekanene velges sammen med dekan og er dekanens stedfortreder. Den andre prodekanen oppnevnes av dekanen. Vervene som dekan og prodekan er beskrevet i fakultetets administrasjonsreglement

Dekan og én prodekan velges av tilsatte og av registrerte studenter ved fakultetet. Fast vitenskapelig tilsatte ved fakultetet og eksterne kandidater er kvalifisert til å stille i dekanvalg. Det stilles samme kvalifikasjonskrav for eksterne kandidater som for interne kandidater.

Kandidatforslag

Kun fast vitenskapelig tilsatte ved fakultetet kan nominere kandidater. Administrativt/teknisk ansatte og studenter kan ikke nominere kandidater selv, men kan stemme på de kandidatene som stiller i dekanvalget. 

En nominasjon må inneholde forslag til kandidater til både dekan- og prodekanvervet og må være underskrevet av minst ti vitenskapelig tilsatte ved fakultetet. Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag til samme verv.

Blant underskriverne på et forslag bør det være angitt en kontaktperson som valgkomiteen kan henvende seg til i forbindelse med forslaget. Sammen med forslaget bør det følge en erklæring fra kandidatene om at de er villige til å stille til valg samt en kort presentasjon av kandidatene (inntil én A4-side). 

Forslag til kandidater sendes per e-post til valgstyret ved sekretær Jarle Nygard (jarle.nygard@mn.uio.no) innen 25. mars kl. 12:00.  

Gjennomføring av valget

Rektor har godkjent følgende tidsplan:

 • 31. januar

  • Invitasjon til å nominere kandidater sendes alle ansatte og studenter
 • 25. mars kl. 12:00

  • Frist for å melde kandidater
 • 27. mars

  • Valgkomitéen presenterer kandidatene
 • 27. mars til
  22. april  

  • Valgkamp – valgmøter
 • 22. april kl. 10:00

  • Elektronisk valg åpnes

    
 • 29. april kl.10:00

  • Elektronisk valg stenges
 • 29. april kl. 14:00

  • Valgresultat kunngjøres
 • 1. januar 2021

  • Nytt dekanat tiltrer

Valget gjennomføres på to måter:

 1. Som elektronisk preferansevalg om det er to eller flere team som stiller til valg.
 2. Hvis det kun er ett team, velges dette av det sittende fakultetsstyret i henhold til UiOs valgreglement. Det foreslåtte dekanatet anses da som valgt om dette får et flertall i fakultetsstyret.

Valgkomité

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg har oppnevnt følgende valgkomité for dekanvalget:

Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse for dekan er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

Valgkomitéen ønsker å skape engasjement rundt valget og ser gjerne at det er flere enn ett team som stiller til valg. Komiteen oppfordrer ansatte som enten selv ønsker å stille til valg eller som har forslag til kandidater om å ta kontakt med et av komiteens medlemmer.

Valgstyret

Fakultetetsstyret har oppnevnt følgende valgstyre for perioden 2017 – 2020:

 • Professor Ragnhild E. Paulsen, Farmasøytisk institutt
 • Kontorsjef Anne Cathrine Modahl, Institutt for geofag
 • Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll, Kjemisk institutt
 • Student Sigurd Fladby

Valgstyret har ansvar for at valg av dekan og prodekan, samt valg til fakultetsstyret gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement.

Valgsekretariat

Fakultetsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat underlagt valgstyret. Seniorrådgiver Jarle Nygard er kontaktperson for valgsekretariatet.

Les mer:

Publisert 31. jan. 2020 11:35 - Sist endra 2. feb. 2020 19:33