UiO-professorer med internasjonal lærebok i legemiddelanalyse

Professorene Knut Einar Rasmussen og Stig Pedersen-Bjergaard ved Farmasøytisk institutt har skrevet lærebok i farmasøytisk kjemisk analyse som har blitt utgitt på det prestisjetunge internasjonale fagbokforlaget Wiley. Medforfatter på boken er professor Steen Honoré Hansen fra Universitetet i København.

Lærebokforfatterne Knut Einar Rasmussen (t.v.) og Stig Pedersen-Bjergaard.

Det startet med en norsk lærebok

Fagbokforlaget ga i 2004 ut boken "Legemiddelanalyse", beregnet på farmasistudenter, også den med Rasmussen og Pedersen-Bjergaard som forfattere.

Fagmiljøet hadde i lengre tid jobbet med å styrke undervisningen i analytisk kjemi i farmasistudiet, med fokus på gjøre denne mer relevant og tilpasset behovet for farmasøyter.

- Tidligere måtte studentene benytte generelle lærebøker i analytisk kjemi. Disse var ikke tilpasset farmasistudiet og de viktigste anvendelsene av analytisk kjemi innen farmasien; råvarekontroll, preparatkontroll og bioanalyse. For å dekke disse sentrale temaene i undervisningen ble det derfor utarbeidet en lang rekke kompendier, forteller Rasmussen og Pedersen-Bjergaard. - Det ble etterhvert klart at dette materiellet burde samles i en lærebok, og at fagområdet burde redefineres som "legemiddelanalyse".  

Ingen tilsvarende internasjonale utgivelser

Etter revisjon og utgivelse av 2. utgave av den norske læreboken i 2010 ble det besluttet å lage en engelsk utgave. - Motivasjonen for dette var at tilsvarende bok ikke fantes tilgjengelig på det internasjonale marked. Den internasjonale utgivelsen er en videreføring av "Legemiddelanalyse", men innholdet er mer omfattende, forteller de norske forfatterne.

Sammen med professor Steen Honoré Hansen ved Københavns Universitet, fikk de kontrakt med Wiley for å utgi boken på engelsk. Steen Honoré Hansen har lang erfaring fra arbeid i Den europeiske farmakopé, og dette var viktig for å ytterligere heve kvaliteten på bokprosjektet.

I tillegg til å tilpasse manuskriptet til det internasjonale markedet, måtte det oppdateres med nye teknikker og forandringer som skjer raskt på det farmasøytiske området. Deler av manuskriptet måtte også omarbeides for å styrke den pedagogiske kvaliteten. Etter omtrent 2 års arbeid ble boken "Introduction ot Pharmaceutical Chemical Analysis" utgitt.

Veien videre?

"Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis" har kun vært på markedet i noen få måneder, og det er fortsatt for tidlig å si i hvilken grad den blir tatt inn som lærebok ved de europeiske lærestedene. Vårt håp er at dette vil skje over de neste årene, og at boken vil være med på å fastsette fremtidens pensum i fagområdet legemiddelanalyse for farmasistudenter. Det er svært viktig at kompetansen innen dette faget ikke blir svekket, fordi legemiddelanalyse står helt sentralt i produksjon, utvikling og bruk av moderne legemidler", avslutter lærebokforfatterne.

Publisert 20. mars 2012 12:23