Styrevalg 2016

Det skal i høst gjennomføres valg av representanter og vararepresentanter til Instituttstyret ved Farmasøytisk institutt.

Valgstyret består av:

Stig Pedersen-Bjergaard
Sanko Hoan Nguyen
Margrethe K. Kristiansen
Solfrid Odnes

Ved spørsmål kontakt Valgstyret ved Solfrid Odnes
 

Gjennomføring av valget

Instituttleder tilsettes på åremål i 4 år av Fakultetsstyret og tilsettingsprosessen for kommende instituttlederperiode (1.1.2017 – 31.12.2020) er pt i sluttfasen, der innstilling er oversendt fakultetet for behandling i Fakultetsstyret. 

Studentene organiserer eget valg, og eksterne representanter oppnevnes av fakultetsstyret.

Fast vitenskapelig tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte foretar valg i separate grupper. Valgperioden er fire år med unntak for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentene som er ett år.

Valg av medlemmer til Instituttstyret skal skje som elektronisk valg. Valget av representanter for de tilsatte gjennomføres som preferansevalg.  Krav om kjønnsmessig balanse gjelder for representanter til instituttstyret og ivaretas gjennom oppgjørsformen ved preferansevalg.

Valgstyret vil gi nærmere informasjon om gjennomføringen av valget når dato for det elektroniske valget nærmer seg, se også www.valg.uio.no.

Tilsatte i minst halv stilling ved instituttet, samt professor II har stemmerett.  Stemmeretten gjelder innenfor den valgkrets man selv tilhører; enten fast vitenskapelig tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte eller teknisk/administrativt tilsatte. Valgstyret avgjør i tvilstilfeller.

Kandidatforslag

Enhver som har stemmerett, kan fremme forslag på kandidater til Instituttstyret. Valgbare er de som har stemmerett og som har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden. Man kan kun sitte i to sammenhengende perioder.

Forslag til kandidater for fast og midlertidig tilsatt vitenskapelig personale og teknisk/administrativt personale leveres valgstyret ved Solfrid Odnes (solfrid.odnes@farmasi.uio.no), innen 13.10.16 kl. 23.59.

Forslag til kandidater skal være underskrevet av minst like mange som det antall kandidater forslaget inneholder, og vil bli kunngjort så snart fristen for kandidatforslag er utløpt. Kandidaten må være villig til å stille til valg. Det bør innleveres en kort presentasjon/begrunnelse for forslaget på inntil en halv A4 side. Presentasjonene vil bli gjort tilgjengelig elektronisk på instituttets hjemmeside.  I tillegg vil det inviteres til valgmøte der kandidatene inviteres til å si noe om seg selv, samt svare på eventuelle spørsmål.

Tidsplan for valget

Frist for å fremme forslag på kandidater 13. oktober kl 23.59
Kandidatene presenteres på instituttets hjemmeside  17. oktober  
Valgmøte teknisk/administrativt tilsatte (Aud. 2) 17. oktober kl 14.30
Valgmøte fastvitenskapelig tilsatte (Aud. 2) 18. oktober kl 14.30
Valgmøte midlertidig vitenskapelig tilsatte (Aud. 1) 18. oktober kl 15.00
Elektronisk stemmegivning åpner 19. oktober kl 08.00
Frist for å avgi stemme 25. oktober kl 12.00
Kunngjøring av valgresultatet 26. oktober  
Publisert 29. sep. 2016 16:47 - Sist endret 6. jan. 2020 06:38