English version of this page

Veiledning - ph.d.

Som ph.d.-student vil du motta individuell og jevnlig veiledning under arbeidet med ph.d.-avhandlingen.

Hver ph.d.-kandidat skal følges opp av minst to aktivt fungerende veiledere gjennom hele ph.d.-programmet. Veilederne skal ha doktorgrad og/eller professor- eller førsteamanuensiskompetanse. Hovedveileder skal som regel være ansatt ved fakultetet.

Grunnenheten har ansvar for at eksterne veiledere blir informert om de forskrifter og regler som gjelder for ph.d.-utdanningen samt dokumentet Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

De oppnevnte veilederne kan ikke ha nære personlige relasjoner til ph.d.-kandidaten eller til andre i veiledergruppen.

Hvis ph.d.-kandidaten ønsker å bytte veileder, må skjema for endring av veiledere (odt) fylles ut. Både tidligere veileder og ønsket ny veileder må undertegne skjemaet. Skjemaet sendes grunnenheten hvor ph.d.-kandidaten har opptak, som gir en uttalelse og sender saken til fakultetet for endelig vedtak.

Veileders plikter

Veiledere skal aktivt sørge for:

 • å følge opp ph.d.-kandidaten
 • å sikre ressurssituasjonen for prosjektet
 • å sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø
 • å sikre at kandidaten publiserer i kanaler av høy kvalitet
 • å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan
 • å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tidsramme
 • å gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
 • å drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, språklig form og dokumentasjon
 • å gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc.
 • å gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen
 • å sikre at innhenting av nødvendige tillatelser til bruk av forskningsdata og at de forpliktelser som er knyttet til bruk av data blir ivaretatt

Problematiske veilederforhold

Du bør snakke med din veileder om hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer. Det er viktig at dere ikke lar et dårlig veilederforhold vedvare. Oppstår det problemer underveis, bør dere ta tak i dette så fort som mulig.

I enkelte tilfeller kan dette være vanskelig. Kontakt ph.d.-studiekonsulenten ved din grunnenhet, som vil følge opp saken videre for å finne en best mulig løsning.

Se også

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO

10 bud for god forskningsskikk

Forskningsetiske komiteer

Forskningsetisk bibliotek (FBIB) 

OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte data (pdf)

Publisert 29. mai 2015 15:41 - Sist endret 5. feb. 2021 11:28