English version of this page

Kontaktpunkter for ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet

Kontaktpersoner på instituttene

  • Søknad om opptak til ph.d. og opptaksavtaler
  • Gjennomføring og avslutning
  • Generell informasjon om ph.d.-programmet og om dr.philos.
  • Regelverket om forskerutdanning

Ønsker du informajon om digital disputas?

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier.

Ph.d.-programrådet ved MN Fakultetet

Programrådet er et strategisk organ for ph.d.-utdanningen ved MN-fakultetet, og har ansvar for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljøet i ph.d.-programmene. Rådet består av lederne fra de lokale ph.d.-utvalgene ved grunnenhetene. 

Vitenskapsombudet ved UiO

Vitenskapsombudet er en uavhengig og upartisk instans for alle vitenskapelige ansatte på Universitetet i Oslo, for spørsmål og konflikter om god vitenskapelig praksis, forskningsintegritet og forskningsetikk.

Bedriftshelsetjenesten

For en fortrolig samtale med en spesialist, i en fri og uavhengig stilling, innen

  • arbeidshelse
  • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • ergonomi og yrkeshygiene

Mobbing og seksuell trakassering

UiO tar mobbing og seksuell trakassering på alvor, og oppfordrer deg til å si fra hvis du opplever det. Du som er ansatt har plikt til å varsle dersom du ser andre bli mobbet eller trakassert på UiO.