English version of this page

Strukturfysikk

Vårt hovedfokus er på material- og nanovitenskap. Vi bruker avansert transmisjons-elektronmikroskopi og avansert modellering til å kartlegge materialenes oppbygning og dets egenskaper på atomært nivå. Dette danner basis for en grunnleggende forståelse av både konvensjonelle materialer og nanomaterialer.

Forskningsområder

Nano- og materialvitenskap

Våre transmisjonselektronmikroskop (TEM) brukes til å studere den atomære oppbygning av materialer. TEM er et svært allsidig instrument med mange teknikker til rådighet. Det atomære arrangement i materialer studeres ved avbildning i det direkte rom, eller ved diffraksjon i det resiproke rom. Kjemisk analyse på nanometerskala utføres ved å fokusere elektronstrålen og detektere den elektroninduserte røntgenemisjonen.

Elektronstrukturen til faste stoff på nanoskala undersøkes ved kvantitativ elektrondiffraksjon, elektron energitapsspektroskopi og elektronholografi i kombinasjon med teoretiske beregninger (Density Functional Theory). Strukturfysikkgruppen samarbeider med forskere innen fysikalsk elektronikk, faststoffkjemi og metallurgi og bygger derved bro mellom strukturen på atomært nivå og materialenes makroskopiske egenskaper.

Energirelaterte materialer, tynne filmer og nanomaterialer

En stor del av materialene vi studerer er energirelaterte. Disse materialene har anvendelsespotensial innen solcelleteknologi, hydrogenlagring, brenselceller og som termoelektriske materialer. Disse materialene består ofte av tynne filmer og nanopartikler. Slike nanomaterialer lar seg best studere med transmisjonselektronmikroskop og beregninger fra første prinsipp metoder.

Samarbeid

Strukturfysikkgruppen har et nært samarbeid med eksterne institusjoner som SINTEF og IFE, samt internasjonale forskningsgrupper ved Brookhaven National Laboratory, California Institute of Technology og University of Surrey.

Se de engelske sidene for mer informasjon.

Publisert 9. nov. 2010 10:41 - Sist endret 6. sep. 2022 11:45

Kontakt

Gruppeleder Anette Gunnæs

Administrativ kontaktperson: Sigrid Staurset

Prosjekter