Kapasitetsbygging i vannfag – forbedret grunnlag for vannressursforvaltning (NUFU) (avsluttet)

Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om vannressurser under eksisterende klima og miljøforhold og under forhold i endring  i det sørlige Afrika og Malawi spesielt. Nøkkeltemaer er vannkvalitet og kvantitet, særskilte vannkilder, sammenheng mellom overflatevann og grunnvann, hydrologiske ekstremer (flom og tørke) og vannressurser under eksisterende og endrede klima og miljøforhold.

Opprinnelig prosjekttittel: Capacity Building in Water Sciences for Improved Assessment and Management of Water Resources (NUFUPRO-2007/10079).

Mål

Nettverksprosjektet har to hovedmål:

  • Innovativ forskning – å øke grunnforskningen om vannressurser under eksisterende klima og miljøforhold og under forhold i endring (for eksempel endringer i klima og arealbruk).
  • Kapasitetsbygging og institusjonsbygging – å styrke kompetansen og utvekslingen av kunnskap mellom de involverte institusjonene, og dermed bidra til utviklingen av MSc og Ph.d-programmer i medlemslandene i det sørlige Afrika.>

Nøkkeltemaer

Prosjektet fokuserer på 5 hovedtemaer:

  1. Vannkvalitet og relasjon til ulike vannkilder
  2. Grunnvann
  3. Vannressurser og hydrologiske ekstremer
  4. Vannressurser under nåværende og fremtidige klima og miljøforhold
  5. Vannressurser og lokale kunnskapssystemer

Forskningen ved Institutt for geofag fokuserer på modellering av vannbalansen og ekstreme hydrologiske forhold (flom og tørke) i det sørlige Afrika. Det legges særlig vekt på den rollen vegetasjonen og fordampningen har i et klima og miljø i endring, noe som har fått lite oppmerksomhet i regionale studier av klimaendringer. Klimascenarier for det sørlige Afrika tyder på fortsatt oppvarming, noe som vil resultere i en økning i den potensielle fordampningen med betydelige implikasjoner for jordfuktighet og avrenning.

Grunnvannsressurser i den lavereliggende delen av Shire regionen sør i Malawi viser høyt saltinnhold. Forskningen ved Kjemisk institutt har som formål å undersøke vannkvaliteten i jord-, grunnvann- og overflatevann i dette området for å forstå grunnvannets kjemi, og dermed hvor saltet stammer fra. Dette er viktig kunnskap når man senere ved bruk av hydrologiske modeller skal vurdere effekten av klimaendringer på saltinnholdet i grunnvannet og videre identifisere og vurdere tiltak for å motvirke det økende saltproblemet.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning – NUFU, i perioden 2007-2011. NUFU-programmet er finansiert av NORAD, og administreres av Senter for internasjonalisering av høyere studier (SIU). Det er et program for akademisk samarbeid basert på partnerskap mellom institusjoner i utviklingsland og deres partnere i Norge.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og tre universiteter i det sørlige Afrika, University of Malawi, University of the Western Cape og University of Botswana. Universitetet i Oslo (UiO) leder prosjektet som involverer seks forskere ved UiO (Institutt for geofag og Kjemisk institutt). Hver partner har sitt lokale forskningsteam.

Koordinator i nord: Professor Lena M. Tallaksen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Koordinator i sør: Professor John Saka, Chemistry Department, Chancellor College, University of Malawi.

Nettverkspartnere

Prosjektleder: Professor Berhanu Alemaw, Geology Department, University of Botswana

Prosjektleder: Professor Yongxin Xu, Department of Earth Sciences, University of the Western Cape

Prosjektet har et samarbeid med SoCoCa-prosjektet.

 

Emneord: Hydrologi, Hydrologiske modeller
Publisert 16. mars 2011 11:49 - Sist endret 4. aug. 2016 13:51