Forskning ved Hylleraas-senteret

Ved Hylleraas-senteret utvikles nye kvantemekaniske metoder for simulering av molekyler. Metodene benyttes til å studere nye prosesser og fenomener i kjemi, fysikk og biologi.

Vi besitter en bred kompetanse innen teoretisk kjemi, kvantekjemi og simuleringer av kjemiske systemer på datamaskiner. Vi utvikler nye teoretiske modeller og beregningsmetoder for Illustrasjon som illustrerer de seks forskningstemaeneå kunne beskrive kort- og langvarige prosesser i små og store systemer, spesielt molekyler i komplekse omgivelser og i vekselvirkning med laserpulser og elektromagnetiske felt.

For å kunne beskrive molekyler bestående av flere millioner atomer og prosesser av varighet fra noen få attosekunder til millisekunder anvendes multiskalametoder med en kvantemekanisk beskrivelse i bunnen. Våre metoder anvendes på problemstillinger innen kjemi, fysikk og biologi, ofte i samarbeid med eksperimentalister.

Seks forskningstemaer

Vårt arbeid er organisert i seks forskningstemaer (RT):

Hvert av disse forskningstemaene har sine egne delmål, underordnet senterets hovedmål. I RT1 og RT2 utvikler vi henholdsvis kvantemekaniske og klassiske metoder for å studere små og store molekyler, upåvirket av stråling og felt.

Stråling og felt innføres i RT3 og RT4, der vi studerer henholdsvis spektroskopiske prosesser og ekstreme miljøer. 

I de to siste temaene RT5 og RT6 studeres kjemiske transformasjoner og multifasesystemer, områder som blant annet sikter mot å sikre rene fornybare energikilder og å ta opp kampen mot antibiotikaresistens.

Publikasjoner

På våre engelske nettsider finner du våre publikasjoner som er registrert i CRISTIN.