English version of this page

Forskningsetikk

Forskningsetikk handler om god vitenskapelig praksis. Alle som forsker ved UiO skal ha en høy grad av bevissthet rundt etiske aspekter ved forskningen. UiO har et sterkt fokus på forskningsetikk og har utarbeidet egne systemer med rutiner for å ivareta dette.

Personvern i forskning

Alle student- og forskningsprosjekter som behandler personopplysninger må registreres og søkes om.

De nasjonale forskningsetiske komiteer

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.