Tabeller for nomenklatur i organisk kjemi

 Tabell 1:  Ord som angir antall C-atomer

1 met- 11 undek- 21 henikos-
2 et- 12 dodek- 22 dokos-
3 prop- 13 tridek- 23 trikos-
4 but- 14 tetradek- 24 tetrakos-
5 pent- 15 pentadek- 25 ...
6 heks- 16 ...  
7 hept-    
8 okt-    
9 non- (lat.)    
10 dek- 20 ikos-

30 triakont-

 

Tabell 2:  Ord for antall like sidegrupper i et molekyl

(Merk deg at ordene for 1-4 sidegrupper er forskjellig fra ordene for 1-4 C-atomer i hovedkjeden slik tabell 1 viser.)

(1 mono-) 6 heksa-
2 di- 7 hepta-
3 tri- 8 okta-
4 tetra- 9 nona-
5 penta- 10 deka-

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3:  Funksjonelle grupper som bare oppgis med forstavelser (I tabellen er flere grupper tatt med enn du støter på i videregående skole.)

Gruppe Forstavelse
-F fluor-
-Cl klor-
-Br brom-
-I jod-
=N2 diazo-
-NO nitroso-
-NO2 nitro-
-OR* R*-oksy-

* R står for en alkyl- eller arylgruppe. Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes forstavelsen R-oksy-. Eksempel: metoksy (ikke metyloksy).

 

Tabell 4:  Endelser for noen funksjonelle grupper. Ordnet alfabetisk etter stoffklasse.
(C) betyr at C-atomet i den funksjonelle gruppen skal inkluderes i navnet på stammolekylet.

Stoffklasse Funksjonell gruppe Endelse
Aldehyder

-CHO
-(C)HO

-karbaldehyd
-al
Alkoholater -O- -olat
Alkoholer -OH -ol
Amider -CO-NH2
-(C)O-NH2
-karboksamid
-amid
Aminer -NH2 -amin
Estere -COORa
-(C)OOH
R...karboksylat
R...at
Fenoler -OH -ol
Karboksylsyrer -COOH
-(C)OOH
-karboksylsyre
-syre
Ketoner >CO -on
Nitriler -CN
-(C)N
-karbonitril
-nitril
Salter av karboksylsyrer -COO- M+b
-(C)OO- M+b
navnet på kationet...karboksylat
navnet på kationet...at
Sulfonsyrer -SO2-OH -sulfonsyre
Syrehalogenider -CO-Xc
-(C)O-Xc
-kabonylhalogenid
-oylhalogenid
Tioler -SH -tiol

a) R er en alkylgruppe eller en arylgruppe
b) M+ står for et enverdig kation. Formelen for saltet blir noe endret hvis ionet har to eller tre positive ladninger.
c) X står for et halogen (F, Cl, Br, I)

 

Tabell 5:  Rangorden som angir stoffgruppen for en organisk forbindelse med flere funksjonelle grupper. Høyest prioritet har salt av karboksylsyre, lavest eter. (C) betyr at C-atomet i den funksjonelle gruppen er inkludert i navnet på stammolekylet.

Stoffgruppe Funksjonell gruppe Forstavelse Endelse
Salter av karboksylsyrer -COO- M+a
-(C)OO- M+a
-
-
kation...karboksylat
kation...at
Karboksylsyrer -COOH
-(C)OOH
karboksy-
 
-karboksylsyre
-syre
Sulfonsyrer -SO2-OH sulfo- -sulfonsyre
Anhydrider -CO-O-CO- -anhydrid 
Estere  -COORb
-(C)OORb
R-oksykarbonyl-
R...karboksylat
R...at 
Syrehalogenider  -CO-Xc
-(C)O-Xc
halogenkarbonyl-
-karbonylhalogenid
-oylhalogenid 
Amider  -CONH2
-(C)ONH2
Karbamoyl-
-karboksamid
-amid 
Nitriler  -CN
-(C)N 
cyano-
-karbonnitril
-nitril 
Aldehyder  -CHO
-(C)HO 
formyl-
okso- 
-karbaldehyd
-al 
Ketoner  >(C)O  okso-  -on 
Alkoholer  -OH  hydroksy-  -ol 
Fenoler  -OH  hydroksy-  -ol 
Tioler  -SH  sulfanyl- -tiol 
Aminer -NH2 amino-  -amin 
Iminer  =NH
=NRb
imino-
R-imino- 
-imin
  
Etere  -O-Rb R-oksy-d  

a) M+ står for et enverdig kation. Formlen for saltet blir en noe annen hvis ionet har flere positive ladninger.
b) R er en alkylgruppe eller en arylgruppe.
c) X står for et halogen (F, Cl, Br, I).
d) Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes R-oksy-. Eksempel -O-CH3 heter metoksy- (ikke metyloksy-).

 

Tabell 6:  Bindinger fra hydrokarbongruppe og endelsen i navnet på gruppen

 1 enkeltbinding          -yl         2 enkleltbindinger           -diyl     3 enkeltbindinger                              -triyl
      1 dobbeltbinding            -yliden   1 dobbelbinding og 1 enkeltbinding   -ylyliden
      1 trippelbinding                                  -ylidyn

 

Tabell 7:  Tillatte trivialnavn på noen hydrokarbongrupper.  

Formel Navn
-CH2- metylen
-CH2-CH2- etylen
CH2=CH- vinyl
CH2=CH-CH2- allyl
C6H5- fenyl
-C6H4- fenylen
C6H5-CH2- benzyl
C6H5-CH=CH- styryl
(CH3)2CH- isopropyl
(CH3)2CH-CH2- isobutyl
CH3-CH2-CH(CH3)- sec-butyl
(CH3)3C- tert-butyl

 

Tabell 8 Tillatte navn på anion av karboksylsyre - fra engelsk

Formel syre

Systematisk navn syre (trivialnavn)

Engelsk navn på syren Anion Tillatt anionnavn
HCOOH metansyre (maursyre) formic acid HCOO- format
CH3COOH

etansyre (eddiksyre)

acetic acid CH3COO- acetat
CH2=CHCOOH propensyre (akrylsyre) acrylic acid CH2=CHCOO- akrylat
CH3CH(OH)COOH

2-hydroksypropansyre (melkesyre)

lactic acid CH3CH(OH)COO- laktat
CH3COCOOH

2-oksopropansyre (pyrodruesyre)

pyruvic acid CH3COCOO- pyruvat
CH3CH2CH2COOH

butansyre (smørsyre)

butanoic acid CH3CH2CH2COO- butanat (sys. navn)
HOOC-COOH etandisyre (oksalsyre) oxalic acid  -OOC-COO- oksalat
HOOC-CH2-CH2-COOH butandisyre (ravsyre) succinic acid -OOC-CH2-CH2-COO- suksinat
HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH

2,3-dihydroksybutandisyre (vinsyre) 

tartaric acid   -OOC-CH(OH)-CH(OH)-COO- tartrat 
C15H31COOH heksadekansyre (palmitinsyre) palmitic acid C15H31COO- palmitat
C17H35COOH oktadekansyre (stearinsyre)  stearic acid C17H35COO-   stearat
HOOC-C6H4-COOH 1,2-benzendikarboksylsyre (ftalsyre) phthalic acid   -OOC-C6H4-COO-  ftalat
HOOC-C6H4-COOH 1,4-benzendikarboksylsyre (tereftalsyre) terephthalic acid  -OOC-C6H4-COO- tereftalat

 

Tabell 9:  Navn på noen vanlige nitrogenforbindelser

  IUPAC før 1993 IUPAC etter 1993
NH3 ammoniakk azan
NH2-NH2 hydrazin diazan
NH2-OH hydroksylamin  hydroksylamin
NH2-CO-NH2 urea  urea
NH2-CO-NH-CO-NH2 biuret  biuret

 

Tabell 10:  Navn og formler for noen stoffgrupper av forbindelser med N i den prioriterte funksjonelle gruppen. .

Forbindelse med funksjonell gruppe Stoffgruppe Tenkt dannet av Navn
R-NH2 aminer ammoniakk stoffgruppenavn
R-NH-NH2 hydraziner hydrazin og alkyl/aryl-gruppe stoffgruppenavn
R1R2C=N-NH-R3  (R kan være H) hydrazoner aldehyd/keton + hydraziner aldehyd/keton-navn + hydrazon
R(R')C=NOH   (R kan være H) oksimer aldehyd/keton + hydroksylamin aldehyd/keton-navn + oksim
R-CO-NH2 amider karboksylsyre + ammoniakk syrenavn - syre + amid
R-CO-NH-NH2 hydrazider karboksylsyre + hydrazin syrenavn - syre + (karbo)hydrazid
R1-CO-NH-CO-R2 imider anhydrider der -O- er erstattet av -NH- syrenavn - syre + imid
R-CN nitriler karboksylsyre der -COOH er erstattet av -CN syrenavn - syre + nitril

 

Tabell 11:  Forstavelser i navn etter Hantzsch-Widman-systemet. (Det er avtagende prioritet på forstavelsen hvis det er flere heteroatomer i ringen, se regel 39.)

Atom Bindinger Forstavelse
O 2 oks-
S 2 ti-
Se 2 selen-
Te 2 tellur-
N 3 az-
P 3 fosf-
As 3 ars-
Si 4 sil-
B 3 bor-

 

Tabell 12:  Endelser i navn etter Hantzsch-Widman-systemet 

Ringens størrelse - Antall atomer totalt Umettede forbindelser med maksimalt antall ikke kumulativea dobbeltbindinger Mettede forbindelser uten nitrogen Mettede forbindelser med nitrogen
3 -irenb -iran -iridin
4 -et -etan -etidin
5 -ol -olan -olidin
6

-in (O, S, Se, Te, N, Si)
-inin (B, P, As)

-an (for O, S, Se, Te)
-inan (for P, As, Si, B)
-inan
7 -epin -epan -epan
8 -okin -okan -okan
9 -onin -onan -onan
10 -ekin -ekan -ekan

 

Tabell 13:  Multiplikative forstavelser

Multipliserende faktor   A
For enkle grupper
  B
For komplekse grupper
  C
For flere identiske enheter
2 di- bis- bi-
3 tri- tris- ter-
4 tetra- tetrakis- kvarter-
5 penta- pentakis- kvinke-
6 heksa- heksakis- seksi-
7 hepta- heptakis- septi-
8 okta- oktakis- okti-
9 nona- nonakis- novi-
10 deka- dekakis- deki-

 

Tabell 14:  Formel for atom/atomgruppe/ion/molekyl som fjernes eller adderes, og navneendringen det fører til.

Atom/Atomgruppe/Ion/Molekyl som legges til eller fjernes Stavelse(r) som inngår i navnet
- H2O anhydro-
- O deoksy-
- H dehydro-
+ H hydro-
- H+ -id/-at
- H- -ylium
- H -yl
- CH2 nor-
+ CH2 homo-

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 5. mars 2009 13:05 - Sist endret 19. sep. 2011 10:16