Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 4:  Endelser for noen funksjonelle grupper. Ordnet alfabetisk etter stoffklasse.
(C) betyr at C-atomet i den funksjonelle gruppen skal inkluderes i navnet på stammolekylet.

Stoffklasse Funksjonell gruppe Endelse
Aldehyder

-CHO
-(C)HO

-karbaldehyd
-al
Alkoholater -O- -olat
Alkoholer -OH -ol
Amider -CO-NH2
-(C)O-NH2
-karboksamid
-amid
Aminer -NH2 -amin
Estere -COORa
-(C)OOH
R...karboksylat
R...at
Fenoler -OH -ol
Karboksylsyrer -COOH
-(C)OOH
-karboksylsyre
-syre
Ketoner >CO -on
Nitriler -CN
-(C)N
-karbonitril
-nitril
Salter av karboksylsyrer -COO- M+b
-(C)OO- M+b
navnet på kationet...karboksylat
navnet på kationet...at
Sulfonsyrer -SO2-OH -sulfonsyre
Syrehalogenider -CO-Xc
-(C)O-Xc
-kabonylhalogenid
-oylhalogenid
Tioler -SH -tiol

 

a) R er en alkylgruppe eller en arylgruppe
b) M+ står for et enverdig kation. Formelen for saltet blir noe endret hvis ionet har to eller tre positive ladninger.
c) X står for et halogen (F, Cl, Br, I) 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 09:55 - Sist endret 19. sep. 2011 10:19