Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 5:  Rangorden som angir stoffgruppen for en organisk forbindelse med flere funksjonelle grupper. Høyest prioritet har salt av karboksylsyre, lavest eter. (C) betyr at C-atomet i den funksjonelle gruppen er inkludert i navnet på stammolekylet.


 

 

Stoffgruppe Funksjonell gruppe Forstavelse Endelse
Salter av karboksylsyrer -COO- M+a
-(C)OO- M+a
-
-
kation...karboksylat
kation...at
Karboksylsyrer -COOH
-(C)OOH
karboksy-
 
-karboksylsyre
-syre
Sulfonsyrer -SO2-OH sulfo- -sulfonsyre
Anhydrider -CO-O-CO- -anhydrid 
Estere  -COORb
-(C)OORb
R-oksykarbonyl-
R...karboksylat
R...at 
Syrehalogenider  -CO-Xc
-(C)O-Xc
halogenkarbonyl-
-karbonylhalogenid
-oylhalogenid 
Amider  -CONH2
-(C)ONH2
Karbamoyl-
-karboksamid
-amid 
Nitriler  -CN
-(C)N 
cyano-
-karbonnitril
-nitril 
Aldehyder  -CHO
-(C)HO 
formyl-
okso- 
-karbaldehyd
-al 
Ketoner  >(C)O  okso-  -on 
Alkoholer  -OH  hydroksy-  -ol 
Fenoler  -OH  hydroksy-  -ol 
Tioler  -SH  sulfanyl- -tiol 
Aminer -NH2 amino-  -amin 
Iminer  =NH
=NRb
imino-
R-imino- 
-imin
  
Etere  -O-Rb R-oksy-d  

 

a) M+ står for et enverdig kation. Formlen for saltet blir en noe annen hvis ionet har flere positive ladninger.
b) R er en alkylgruppe eller en arylgruppe.
c) X står for et halogen (F, Cl, Br, I).
d) Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes R-oksy-. Eksempel -O-CH3 heter metoksy- (ikke metyloksy-).

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 09:57 - Sist endret 19. sep. 2011 10:19