Leseverktøy

Det finnes mange spennende tekster som kan integreres i naturfag- og kjemiundervisningen. Mange lærere bruker avisartikler, tidsskrifter eller blogginnlegg for å vekke interesse eller plassere faglige tema i en større samfunnssammenheng. Å lese ulike tekster hjelper elever videreutvikle sine leseferdigheter, men læreren må strukturere leseprosessen. Her presenteres derfor et undervisningsopplegg, med tilhørende leseverktøy, som kan hjelpe elever engasjere seg med ulike tekster. Verktøyene er utviklet med utgangspunkt i LK20.

Ta i bruk leseverktøyene

Leseverktøyene er utviklet for at elever, i grupper på tre, samarbeider rundt en tekst. Hver elev får tildelt én av følgende roller: tolk, kritiker, eller kobler. Hver rolle har egne rollekort med leseoppdrag delt inn i fasene "før du leser", "mens du leser" og "etter at du har lest". Den siste lesefasen knytter sammen rollekortene og samtalekartet. Dette har som formål å lede elevene gjennom en gruppediskusjon og rammer inn oppsummeringen av teksten. Omfang til undervisningstimen: 60 - 90 minutter.

Undervisningsplan (pdf)

RollekortBildet viser rollekortene til tolk, kritiker og kobler. Hvert rollekort inneholder leseoppdrag. Hver rolle har et "før du leser", "mens du leser" og "etter at du har lest" kort.

Hver rolle har sitt eget fokus for å blant annet jobbe med oppsummering, kritisk lesing, og dybdelæring. De tre rollene har ulik vanskelighetsgrad og er derfor egnet for å differensiere undervisningen. Rollekort kan skrives og klippes ut for å kunne gi elevene et leseoppdrag om gangen.

Her kan du finne utdypende informasjon om de tre rollene.

Rollekort (pdf)

Rollekort (pptx)

SamtalekartBildet viser ulike bokser. Svart boks for navn, tittel på tekst, og klasse. En boks for å oppsummere teksten og for vanskelige ord. En boks for tekstens troverdighet og en tilhørene skala fra verldig troverdig til ikke troverdig. Et venndiagram med tre kategorier: relevant for meg, relevant for naturfag, relevant for samfunnet. En tilhørende boks for å begrunne utfylling av venndiagramet.

Leseoppdragene "etter at du har lest" oppfordrer elevene til å sammen snakke om teksten og fylle inn samtalekartet. Samtalekartet hjelper elevene med å oppsummere teksten og fungerer som en støtte hvis samtalen blir løftet inn i plenum. Det anbefales å skrive ut samtalekartet i A3 format.

Her kan du finne utdypende informasjon om samtalekartet.

Samtalekart (pdf)

Samtalekart (pub)

Relevans for LK20

Å jobbe med et mangfold av tekster i naturfag er selvfølgelig en viktig tilnærming for å jobbe med lesing som grunnleggende ferdighet. Det finnes imidlertid flere grunner for hvorfor tekster burde stå på dagsorden.

På kompetansemål nivå

Etter 10. trinn skal eleven kunne gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap. Dagsaktuell forskning omtalt i lærebøker blir fort utdatert og populærpressen kan være et godt alternativ. I tillegg kan dette kompetansemålet godt kombineres med andre faglig tema gjennom hele året. Jobber elevene for eksempel med celler og fotosyntese kan interessen vekkes med an artikkel om hvordan dagens forskning på alger kan hjelpe redusere karbondioksid nivået i atmosfæren.

Grunnleggende ferdigheter - lesing, skriving, muntlighet

Å lese en tekst involverer mye mer enn å forstå enkelte ord. Tekster får mening gjennom konteksten den leses i og konteksten den ble skrevet i. Å arbeide aktivt med lesing av for eksempel tekster om dagsaktuell forskning krever at elever stiller seg kritisk til informasjon og ser teksten i en større kontekst. I tillegg kan tekstene gi et utgangspunkt for skriving og muntlighet. Slik jobber de språklige aktiviteter i sammen for å hjelpe elever bygge forståelse. 

Tverrfaglige tema

Å snakke om dagsaktuell forskning med elevene knytter seg naturlig til det tverrfaglige tema demokrati og medborgerskap. Elevene kan oppleve hvordan forskning spiller en viktig rolle i samfunnsdebatten og kan selv ta stilling til noen av de store spørsmålene. Ved å så kombinere dagsaktuell forskning med andre tema finner vi fort at mange av de dagsaktuelle debattene enten skjer innenfor tema bærekraftig utvikling eller folkehelse og livsmestring. Slike sammenhenger kan være interessant for elevene å drøfte i gruppe og plenumsdiskusjoner.

Forskning bak leseverktøyene

Både opplegget rundt autentiske tekster, rollekort og samtalekart er resultatet av en 30 studiepoengs master i kjemididaktikk. Masteroppgaven inneholder informasjon om utviklingen og utprøvingen av verktøyene samt en utdypning av det teoretiske grunnlaget bak verktøyene. Masteroppgaven kan lastes ned fra UiO sitt arkiv.  

Av Veronica Hemmerle
Publisert 25. mai 2021 10:21 - Sist endret 4. okt. 2021 17:57