English version of this page

Masterstudier ved Kjemisk Institutt

Her finner du praktisk informasjon om ditt mastestudium fra start til slutt, samt viktige frister og skjemaer.

Studiestart

Her finner du informasjon og program for studiestart høsten 2022.

Informasjon for nye masterstudenter

Gjenstående emner i bachelorgraden?

Har du fått betinget opptak? Da har du noen emner du skal gjøre ferdig i bachelorgraden din. Vi kan utvide studietiden din tilsvarende antall studiepoeng. Dette må fremkomme i utdanningsplanen for masterstudiet. Alle gjenstående emner fra bachelorgraden må være gjennomført innen 12 måneder etter opptak. 

Gjennomført masteremner før opptak?

Dersom du har gjennomført emner før opptak til masterstudiet, som du ønsker skal være en del av teoretisk pensum, vil dette gi fratrekk i tid for masterstudiets lengde. Alle søknader skal behandles av programrådet og leveres programkoordinator for ditt program. Søknad skjer ved at du fyller ut utdanningsplanen for masterstudiet i samråd med veileder. 

Frist for semesterregistrering og eksamensmelding er 1. februar / 1. september. Du kan lese mer om dette på UiO`s sentrale sider.

Hvert semester må du søke og få plass på undervisningen og melde deg til eksamen i relevante emner i Studentweb.

Frist for å levere masteravtale er 1. desember i ditt første semester. Det gjelder alle studenter selv om du er deltidsstudent. Du finner avtaleskjemaet under punktet om skjemaer nedenfor.

E-post: Alle masterstudenter får en egen e-post-adresse hos UiO. Det forventes at alle studenter sjekker denne e-posten jevnlig, da studieadministrasjonen sender ut viktig informasjon til studenter via dette systemet. Dersom du har en privat e-post-adresse fra før og ønsker å bruke denne anbefaler vi at du videresender e-poster fra UiO-adressen til din private. Her kan du lese mer om hvordan du tar i bruk din e-postkonto på UiO.

Obligatoriske HMS-emner: Studenter som er tatt opp til masterprogram ved Kjemisk Institutt må gjennomføre emnene:

Obligatorisk HMS-kurs og semestersamlinger i generisk kompetanse: Studenter som er tatt opp til masterprogram ved Kjemisk Institutt må delta på HMS-kurset som gjennomføres ved studiestart (uke 33) og på 3 seminarer/workshoper i generisk kompetanse i hvert av de fire semestrene i mastergradsstudiet. De tre første semestrene er det obligatorisk deltakelse.

Veileder og masteroppgave

En viktig del av masterstudiet er selve masteroppgaven. Du kan velge lang eller kort oppgave. Tema velges i samråd med din veileder.

Det første semesteret på masterstudiet skal brukes til å ta emner, og finne veileder og masterprosjekt. Alle masterstudenter skal ha en hovedveileder ved Kjemisk institutt, ev. Fysisk institutt dersom du går på master i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.
Alle faste vitenskapelig ansatte kan være veiledere.

På hver studieretning, under oppbygning og gjennomføring er det lenket opp til de forskningsseksjonene der det er naturlig å søke etter masterprosjekter og veiledere.
Hvis du er ny ved instituttet, eller trenger mer informasjon om hva det forskes på her, kan det være lurt å ta en tur på  postertorget som arrangeres hvert semester.

Skjema/frister ved Kjemisk institutt

Frist for innlevering av masteroppgaven

Frist for innlevering av masteroppgaven er normalt 15. mai. Fristen for innlevering av din masteroppgave er registrert i StudentWeb. Oppgaven må leveres senest tre uker før den avsluttende presentasjonen og eksamenen. Det er veilederen din som skal finne ekstern sensor og avtale tid for eksamen med deg og sensor.

Skjema Frist
Utdanningsplan

1. desember i første semester av masterstudiet

(Lektorstudenter 1. mai i første semester av masterspesialisering)

Risikovurdering

Risikovurderingsmatrise

1. desember i første semester av masterstudiet

(Lektorstudenter 1. mai i første semester av masterspesialisering)

Skjema for spesialpensum 1. desember, kun som en del av utdanningsplanen 
Prosjektbeskrivelse (fritekst)

1. desember i første semester av masterstudiet

(Lektorstudenter 1. mai i første semester av masterspesialisering)

Utdanningsplan

Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum, og det skal gjennomføres innenfor fastlagte rammer.

Alle masterstudenter skal ha en individuell utdanningsplan godkjent av Programrådet.

Utdanningsplanen er en samarbeidsavtale mellom deg som student, din(e) veileder(e) og programrådet for studieprogrammet om gjensidige rettigheter og plikter i forbindelse med gjennomføringen av masterstudiet.

Fristen for å levere utdanningsplanen er 1. desember i ditt første semester. Dersom du ikke leverer utdanningsplanen innen gjeldende frist vil du etter skriftlig varsel miste din studierett på programmet.

Spesialpensum

Det teoretiske pensumet skal bestå av 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av om du skal ta en lang eller kort masteroppgave (henholdsvis 60 eller 30 studiepoeng). Dersom emnetilbudet ikke dekker hele det pensum du ønsker, kan du sammen med veileder legge opp deler av ønsket pensum som spesialpensum. Spesialpensumet skal være godt spesifisert med liste over litteratur, samt hvilke sider som legges opp.

Vedlegg til søknaden

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven føres på eget ark og må vedlegges utdanningsplanen. Det skal også leveres en risikovurdering på eget skjema. Begge må signeres av student og alle veiledere.

Semesterregistrering og emnepåmelding

I Studentweb skal du hvert semester registrere undervisning og eksamen i ordinære emner innen fristene 1. september og 1. februar (hhv. høst/vår). Unntaket er når du kun jobber med masteroppgaven, da skal du kun bekrefte planen din, og semesterregistrere deg. Studieadministrasjonen foretar oppmelding til masteroppgaven når utdanningsplanen er godkjent av programråd.

Endringer underveis - søknad om deltid/permisjon og utsatt innlevering.

Du kan søke om deltid for hele masterstudiet når du fyller ut søknad om godkjenning av utdanningsplan. Søknadene må dokumenteres og være undertegnet av student og veileder, og den må inneholde en plan for gjennomføring av studiet.

Endringer underveis bør du søke om fortløpende, og innen fristene 1. februar og 1. september hvert år.

Du kan endre det teoretiske pensumet underveis i masterstudiet. Nytt teoretisk pensum skal være godkjent av hovedveileder.

Innleveringsfrister for masteroppgaven ved betinget opptak/utsatt emne/forhåndstatte emner.

Det gis tillegg/trekk i tid på 6 uker for hvert emne.

 • 15. mai (ordinær innleveringsfrist)
 • 30. juni (mangler 10 sp/produsert 50 sp på forhånd)
 • 15. september (mangler 20 sp/produsert 40 sp på forhånd, pluss sommerferie)
 • 15. november (gjennomført 30 sp på forhånd)
 • 1. februar (gjennomført 20 sp på forhånd, pluss juleferie)
 • 1. april (gjennomført 10 sp på forhånd)

HMS og generisk kompetanse

Som masterstudent ved Kjemisk Institutt deltar du på tre seminarer/workshoper i hvert av de fire semstrene i mastergradstudiet.

Temaene som gjennomgås er viktige for gjennomføringen av masterstudiet, og tanken er at du skal få kunnskapen du trenger når du trenger den.
Seminarene i de tre første semestrene er obligatoriske.

Studieprogresjon

Studere deltid?

Planlegger du å studere på deltid må du søke programrådet om dette så raskt som mulig etter opptak (innen 1. september), eller så snart du vet at studieprogresjonen din er endret. Søknader om deltidsstudier i etterkant innvilges ikke. Deltid innvilges først for første semester. For resten av studiet søkes det i sammenheng med innlevering av utdanningsplanen. Dokumentasjon på arbeid, inkl. stillingsprosent må følge søknaden og sendes på e-post til studieinfo@kjemi.uio.no

Studere redusert / utsettelse grunnet sykdom?

Hvis du har behov for å studere redusert grunnet sykdom i en periode kan du søke om det. Frist for å søke er 1. september og 1. februar for henholdsvis vår- og høstsemesteret, eventuelt rett etter mottatt dokumentasjon. Søknad sendes på e-post til studieinfo@kjemi.uio.no og utformes av deg, men må inneholde følgende:

 • periode du søker redusert progresjon for
 • plan for resten av studiet (forskyvning av emner og arbeid med masteroppgaven)
 • legeattest eller annen dokumentasjon

Dokumentasjonen skal stadfeste sykdomsperiode ved datoer og oppgi i hvor stor grad (i prosent) du er studieufør. Merk at det kun er uttalelser om tidsperiode og uføregrad som legges til grunn for utsettelse.

Redusert progresjon kan innvilges for inneværende og fremtidige semester, ikke for gjennomførte semestre.

Er du gruppelærer?

Dersom du er gruppelærer ved Kjemisk institutt vil du få utsettelse tilsvarende timer på din arbeidskontrakt. Ta kontakt med oss.

Utsettelse grunnet uforskyldte problemer?

Det kan innvilges utsatt innlevering av masteroppgaven ved uforskyldte problemer med prosjektet, eller ved kortvarig sykdom for kandidaten eller kandidatens barn.  Det må søkes med en gang sykdom eller problemer oppstår.
Uforskyldte problemer med prosjektet må dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon ved tekniske problemer kan være dokumentasjon fra reparatør, eller innføring i labjournal.
Ved sykdom skal dette dokumenteres ved legeattest som må leveres sammen med søknad om utsettelse på innleveringsfristen.

Søknad om utsettelse må signeres av deg og din(e) veileder(e) og sendes til studieinfo@kjemi.uio.no for godkjenning av programrådet i kjemi eller materialvitenskap. Ny innleveringsfrist settes av instituttet.

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen på masterstudiet består av innlevering av masteroppgaven, og en offentlig presentasjon med eksaminasjon etterpå.

  Våren 2022: Fysisk oppmøte på eksamen

  • Ordinær innleveringsfrist gjelder for alle MN-studenter. Se fristen som gjelder for deg i studentweb.
  • Ordningen med egenmelding som godkjent dokumentasjon på fravær fra eksamen er forlenget til 1. september 2021.
  • Hvis du ikke får levert masteroppgaven din på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn, kan du levere MN sitt egenmeldingskjema for utsatt innlevering av masteroppgaven.

  Våren 2022 vil mastereksamen bli gjennomført som normalt med fysisk oppmøte på presentasjon og eksamen.

  Krav før eksamen

  Dette må være på plass i forkant av levering:

  • Bachelorgraden eller tilsvarende, inkludert alle faglige krav må være bestått semesteret før du leverer oppgaven.
  • Semesteravgiften må være betalt og du må ha semesterregistrert deg.
  • Det teoretiske pensumet i mastergraden må være fullført og bestått.

  Om masteroppgaven

  Universitetsbiblioteket har en fin side med tips for skriving av masteroppgaven og huskeliste før du leverer inn oppgaven din.

  Forsidemal for masteroppgaven finner du her.

  Frist for innlevering av masteroppgaven

  Frist for innlevering av masteroppgaven er normalt 15. mai. Fristen for innlevering av din masteroppgave er registrert i studentweb. Oppgaven må leveres senest tre uker før den avsluttende presentasjonen og eksamen. Det er veilederen din som skal finne ekstern sensor og avtale tid for eksamen med deg og sensor.

  Utsatt frist på innlevering

  Det kan innvilges utsatt innlevering av masteroppgaven ved uforskyldte problemer med prosjektet, eller ved kortvarig sykdom for kandidaten eller kandidatens barn.  Det må søkes med en gang sykdom eller problemer oppstår.
  Uforskyldte problemer med prosjektet må dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon ved tekniske problemer kan være dokumentasjon fra reparatør, eller innføring i labjournal.
  Ved sykdom skal dette dokumenteres ved legeattest som må leveres sammen med søknad om utsettelse på innleveringsfristen.

  Søknad om utsettelse må signeres av deg og din(e) veileder(e) og sendes til studieinfo@kjemi.uio.no for godkjenning av programrådet i kjemi eller materialvitenskap. Ny innleveringsfrist settes av instituttet.

  Innlevering av oppgaven

  1. Masteroppgaven skal leveres til innleveringsfrist innen kl. 12.00 i Inspera. Dersom datoen for innlevering er på en lørdag/søndag/helligdag forlenges fristen til kl.12.00 påfølgende arbeidsdag. Du finner informasjon om fremgangsmåte på MNs sider. 
  2. Du må laste opp masteroppgaven din til DUO, UiOs vitenarkiv via Studentweb innen din frist. Informasjon om hvordan du gjør dette finner du på nettsidene til Universitetsbiblioteket. Dersom oppgaven din skal klausuleres angir du dette når du laster den opp. 

  Trykking av oppgaven

  Du kan bestille trykking av oppgaven din hos Reprosentralen, og få dekket inntil tre eksemplarer av oppgaven for deg og dine veiledere på instituttets regning.
  Du må også laste opp oppgaven på nettsidene til Reprosentralen.

  Kjemisk institutt vil i forkant av hovedinnleveringen sende ut en e-post til aktuelle kandidater med opplysninger om hvilken kontostreng  som skal benyttes ved bestilling av trykking av masteroppgaven hos Reprosentralen.
  Kjemisk institutt dekker inntil 600 kroner for trykking, inkludert fargesider.
  Dersom du har mange sider med farger i oppgaven (flere enn 5-6) kan trykkekostnaden overstige 600 kroner, dette må du i så fall selv dekke. Les mer på reprosentralens hjemmesider

  Avsluttende presentasjon og eksamen

  Masterstudiet avsluttes gjennom en presentasjon av oppgaven og eksaminasjon/samtale med eksamenskomiteen. Presentasjonen skal vare ca. 30 minutter. Du skal gi en oversikt over oppgaven. Etter den offentlige presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med eksamenskommisjonen. 

  Informasjon om tidspunkt og sted for mastereksamen blir publisert på nettsiden til Kjemisk Institutt.

  Karaktersetting av masteroppgave:

  Alle masteroppgaver som leveres ved MN fakultetet etter 1. april 2014 skal vurderes og sensureres etter disse karakterbeskrivelsene.

  Utklareringskjema og vitnemål

  Vitnemålet ditt blir produsert av MN fakultetet når mastereksamenen er bestått, Det tar normalt ca. fire uker før vitnemålet er ferdig. For å få utlevert vitnemålet må du levere et utklareringskjema til studieadministrasjonen ved Kjemisk Institutt.

  Studenter på masterprogrammet i Kjemi leverer dette utklareringsskjemaet.

  Studenter på masterprogrammet i MENA leverer dette utklareringskjemaet.

   

   

   

   

  Masteruke 16.-18. august 2022

  Masteruken består av tre dager med obligatoriske aktiviteter. Uken starter med et velkomstmøte på tirsdagen og du er nødt til å delta fysisk på alle aktivitetene. Du finner programmet for din spesifikke studieretning på studiestartssidene til ditt program. 

  Program
  Dato Tid Sted Arrangement Kontaktperson

  Tirsdag

  16. august 

  10.00 - 12.00 Auditorium 3 Informasjon og velkomstmøte Kjemi Programrådsleder Kjemi - Karoline Fægri
  10.00 - 12.00 Seminarom Avogadro Informasjon og velkomstmøte MENA Programrådsleder MENA - Anja O. Sjåstad
  12.00-13.00   Lunsj - servert av oss  
  13.15 - 15.00 Auditorium 2 HMS-håndbok HMS-ansvarlig Dariusz Makulus
  15.15 - 16.00 Auditorium 3 Introduksjon til generisk kompetanse Tone Charlotte Gadmar

  Onsdag

  17. august

  09.15 - 12.00 Laboratorie Ø153

  Laboratoriekurs - Kjemi

   

  Massoud Kaboli
  12.15 - 15.00 Laboratorie Ø153

  Laboratoriekurs - MENA

  Massoud Kaboli

  Torsdag

  18. august

  10.15- 16.00 Auditorium 2

  Kjemisk merking

  Ta med egen laptop!

  Karoline Fægri og Svein Tveit

  Kunngjøring av mastereksamen

  i dag aug.
  13:30, Auditorium 4, Kjemisk Institutt