English version of this page

Masterstudier ved Matematisk institutt

Her finner du praktisk informasjon om masterstudier ved Matematisk institutt. Det er ikke meningen at man skal lese gjennom hele siden på en gang, men bruke siden når man har spørsmål eller har kommet til aktuelt punkt i studieløpet sitt.

Du finner kontaktinformasjonen vår nederst på siden dersom du har spørsmål til noe på siden eller studiet generelt.

Studiestart høsten 2022

Informasjon til nye masterstudenter

Gjenstående emner i bachelorgraden?

Har du fått betinget opptak? Da har du noen emner du skal gjøre ferdig i bachelorgraden din. Vi kan utvide studietiden din tilsvarende antall studiepoeng. Dette må fremkomme i masteravtaleskjemaet. Alle gjenstående emner fra bachelorgraden må være gjennomført innen 12 måneder etter opptak. Når du har fullført bachelorgraden din må du gi beskjed til Knutepunktet slik at de fjerner betingelsen.

Gjennomført masteremner før opptak?

Dersom du har gjennomført emner før opptak til masterstudiet, som du ønsker skal være en del av teoretisk pensum, vil dette gi fratrekk i studietiden tilsvarende omfanget til emnet. Alle søknader skal behandles av programrådet og leveres programkoordinator for ditt program. Søknad skjer ved at du fyller ut masteravtaleskjema i samråd med veileder. Masteravtaleskjema må være ferdig utfylt med prosjektbeskrivelse dersom du skal skrive lang oppgave. Frist for å levere inn masteravtaleskjema hvis du vil inkludere emner tatt tidligere er 1. september.

 

Frist for semesterregistrering og eksamensmelding er 1. februar / 1. september. Du kan lese mer om dette på UiO`s sentrale sider.

Hvert semester må du søke og få plass på undervisningen og melde deg til eksamen i relevante emner i Studentweb.

Frist for å levere masteravtale er 1. desember i ditt første semester. Det gjelder alle studenter selv om du er deltidsstudent. Du finner avtaleskjemaet under punktet om skjemaer nedenfor.

E-post: Alle masterstudenter får en egen e-post-adresse hos UiO. Det forventes at alle studenter sjekker denne e-posten jevnlig, da studieadministrasjonen sender ut viktig informasjon til studenter via dette systemet. Dersom du har en privat e-post-adresse fra før og ønsker å bruke denne anbefaler vi at du videresender e-poster fra UiO-adressen til din private. Her kan du lese mer om hvordan du tar i bruk din e-postkonto på UiO.

Kontaktperson for programmet: I henhold til masterreglementet skal alle masterstudenter få oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe deg til å komme i gang med masterstudiet og til å finne veileder og masteroppgave.

Obligatoriske HMS-kurs: Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Computational Science må gjennomføre emnene:

Utfylling av masteravtale

Her finner du informasjon om hva som må med i en masteravtale ved Matematisk institutt. Fristen for å levere inn masteravtalen er som tidligere nevnt 1. desember i første semester av studiet. Etter at skjema er innlevert gjennomgår masterrådet søknaden og gir tilbakemelding på om avtalen er godkjent eller ikke. Hvis avtalen ikke blir godkjent må evt. mangler og feil rettes snarest og avtalen leveres inn på nytt. Når avtalen blir godkjent mottar du, og alle veiledere, beskjed om det via e-post med en kopi av godkjent avtale.

Veileder

Studenter som er tatt opp på et av masterprogrammene ved Matematisk institutt, eller studieretningene instituttet administrerer under CS, må ha veileder som er ansatt ved Matematisk institutt. Denne veilederen kan være enten hovedveileder eller medveileder. Du kan ha flere enn én veileder og du kan ha veileder som er ansatt ved andre institutter ved UiO eller eksterne bedrifter. Sammen med veileder velger du emner som skal inngå i graden, se neste avsnitt.

Studenter på masterprogrammet Data Science må ha veileder ved Matematisk institutt eller Institutt for informatikk. Hvor hovedveileder er ansatt avgjør veivalg i Studentweb, der man velger tilhørighet til institutt i henhold til hovedveileders instituttilhørighet.

Emner

Husk å sjekke "Oppbygning og gjennomføring" på programmets nettside og studieretningen du går på slik at du vet hvilke emner som er obligatorisk i din studieretning og/eller spesialisering. Husk å skrive i avtalen hvilken spesialisering du går på (kun hvis du går på et studieprogram med spesialiseringer.)

Du kan, etter søknad, bruke inntil 20 studiepoeng bacheloremner i graden. Ved Matematisk institutt har vi krav om at disse bacheloremnene må være på 3000-nivå.

Ressurser

Du må ta stilling til om det er behov for ekstra ressurser for ditt prosjekt, f.eks. til lagring eller regnekraft.

Signatur

Både student og veileder(e) må signere avtalen. Det skal være original signatur av student på avtalen, samt hovedveileder dersom vedkommende er intern på Matematisk institutt.

Skjema/frister ved Matematisk institutt

Frist for innlevering av masteroppgaven

Husk at du må melde deg til eksamen i masteroppgave innen ordinære oppmeldingsfrister.

Innlevering av masteroppgaven skal skje innen gitte frister for hvert semester. Disse fristene er absolutte. Dersom fristene ikke overholdes, vil det ha konsekvenser for bedømmelse av oppgaven (jfr. reglementet). Innleveringen skal skje innen kl. 14.30 på innleveringsdatoen.

Innleveringsfrister for kort masteroppgave

 • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
 • Innlevering i høstsemesteret: mandag i uke 50

Innleveringsfrister for lang masteroppgave

 • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
 • Innlevering i høstsemesteret: 15. november

(Hovedinnleveringsfrist er 15. mai. De 3 andre fristene er 1. september, 15. november og 15. februar. Disse brukes ved deltid, hengefag og emner avlagt før opptak.)

 

Skjema Frist
Masteravtale med godkjenning av utdanningsplan

1. desember i første semester av masterstudiet

(Lektorstudenter 1. mai i første semester av masterspesialisering)

Skjema for spesialpensum 1. desember, kun som en del av masteravtalen
Statusrapportskjema for masterstudenter som skriver på masteroppgaven

15. oktober på høsten og 31. mars på våren

Avtale om bruk og utnyttelse (for studenter som skriver masteroppgave i bedrift) Leveres sammen med Masteravtalen. Alle som skriver oppgave i bedrift må ha internveileder ved Matematisk institutt.

Studieprogresjon

Studere deltid?

Planlegger du å studere på deltid må du søke programrådet om dette så raskt som mulig etter opptak (innen 1. september), eller så snart du vet at studieprogresjonen din er endret. Søknader om deltidsstudier i etterkant innvilges ikke. Deltid innvilges først for første semester. For resten av studiet søkes det i sammenheng med innlevering av masteravtalen. Dokumentasjon på arbeid, inkl. stillingsprosent må følge søknaden og sendes på e-post (ikke via nettskjema) til studieinfo@math.uio.no

Studere redusert / utsettelse grunnet sykdom?

Hvis du har behov for å studere redusert grunnet sykdom i en periode kan du søke Masterrådet om det. Frist for å søke er 1. september og 1. februar for henholdsvis vår- og høstsemesteret, eventuelt rett etter mottatt dokumentasjon. Søknad sendes på e-post til studieinfo@math.uio.no og utformes av deg, men må inneholde følgende:

 • periode du søker redusert progresjon for
 • plan for resten av studiet (forskyvning av emner og arbeid med masteroppgaven)
 • legeattest eller annen dokumentasjon

Dokumentasjonen skal stadfeste sykdomsperiode ved datoer og oppgi i hvor stor grad (i prosent) du er studieufør. Merk at det kun er uttalelser om tidsperiode og uføregrad som legges til grunn for utsettelse.

Redusert progresjon kan innvilges for inneværende og fremtidige semester, ikke for gjennomførte semestre.

Er du gruppelærer?

Dersom du er gruppelærer ved Matematisk institutt over minst to semestre i løpet av masterstudiet vil du kunne få ett semester lenger studietid. Ta kontakt med oss.

Om masteroppgaven

Utlevering av prosjektbeskrivelse

Kort mastergave (30 studiepoeng, 4. semester)

Prosjektbeskrivelse for kort oppgave blir tilgjengelig på følgende datoer, avhengig av hvilket semester oppgaven skal skrives:

 • Vårsemesteret: mandag uke 2
 • Høstsemesteret: mandag i uke 33

Lang masteroppgave (60 studiepoeng)

Prosjektbeskrivelse for lang oppgave er en del av masteravtalen og er derfor tilgjengelig når avtalen er godkjent.

Oppmelding til mastergradseksamen

For å gå opp til eksamen knyttet til innlevering av masteroppgaven må du være oppmeldt til eksamen. 

Oppmelding til emnet er tilgjengelig fra utdanningsplanen din. Sjekk samtidig utdanningsplanen - Vitnemålet skrives ut på bakgrunn av utdanningsplanen.

Emnekodene for oppmelding til avsluttende eksamen:

Lang masteroppgave:
 • MAT5960, SMR5960, MEK5960, DS5960, CS5960AMRA, CS5960MECH.
Kort masteroppgave:
 • MAT5930, SMR5930, MEK5930, DS5930, CS5930AMRA, CS5930MECH.

Lektorstudenter: MAT5930L, MEK5930L.

Krav til masteroppgaven

Krav til forsiden

Masterrådet har bestemt at det på forsiden av masteroppgaver ved Matematisk institutt skal stå følgende:

 • Matematisk institutt
 • Universitetet i Oslo
 • Tittel på oppgave
 • Navn på student
 • Semester og årstall / dato for innlevering

I tillegg skal universitetets segl være påført forsiden. Navn på masterprogram med tilhørende studieretning, samt oppgavens omfang skal stå på side 2 (forsidens bakside). Eventuelle organisasjonslogoer og annet kan stå på side 3.

Forside og layout på oppgaver som skrives i LaTeX

Institutt for informatikk har utarbeidet en nettside med generell informasjon om LaTeX med venner. Under finner du spesifikke ressurser for skriving av masteroppgaven.

Oppgavemal

Mange studenter velger å benytte seg av følgende oppgavemal, som kommer i både nettversjon på Overleaf og til bruk på egen datamaskin:

Forsidemal

Forsidemalen dekker kravene til forsiden, så hvis man kun ønsker å bruke forsidemalen er denne tilgjengelig her:

Dokumentasjon

Dokumentasjon for forsidemalen og en guide for håndtering av store dokumenter finnes her:

Innlevering av masteroppgaven

Innlevering av masteroppgaven skal gjøres to ganger; på e-post og i StudentWeb.

Innlevering på e-post

Studenten sender (e-post) med den endelige versjonen til studiekonsulenten innen fristen. Oppgaven skal sendes i PDF og filen skal hete studentens navn og masteroppgave/thesis (hvis alle oppgavene heter "masteroppgave" el. "thesis" er de vanskelig å skille). Subject i e-posten skal inneholde "studentens navn og ENDELIG versjon av masteroppgave".

Elektronisk innlevering av masteroppgaver i DUO

Fra 01.01.2007 er det obligatorisk å levere hele mastergradsoppgaven i elektronisk form via DUO (Digitale utgivelser ved UiO). 

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv. Det gjøres via StudentWeb. Universitetsbiblioteket beskriver godt hvordan du går frem: http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/

I tillegg til masteroppgaven, skal det leveres et elektronisk sammendrag av oppgaven på en halv til en side. Dette sammendraget vil være leselig for alle, og det er derfor ønskelig at dette sammendraget er på engelsk. Det vil være en lenke fra databasen BIBSYS til sammendraget.

Innlevering i StudentWeb og innlevering på e-post har samme frist. Dersom fristene avviker fra hverandre, er det fristen 14.30 som gjelder.

Klausulering

I noen tilfeller skriver en student masteroppgave som inneholder personopplysninger eller annen fortrolig informasjon. I de tilfeller kan man klausulere oppgaven.

Hvorfor levere i DUO?

Noen gode grunner til å gjøre masteroppgaven tilgjengelig i DUO:  

 • Kandidaten stiller sterkere som jobbsøker i forhold til kandidater med likt karaktergrunnlag som velger å ikke offentligjøre.
 • Offentligjøring via DUO gjør det lett å referere til eget masterarbeid senere via en offentlig og sikker distributør (UiO).
 • Masterarbeider inngår ofte som deler av større forskningsprosjekt. Å ikke offentligjøre arbeidet vil da være vanskelig for hele prosjektet.
 • Gruppas senere arbeid og masteroppgaver bygger ofte videre på tidligere arbeider.
 • Masterarbeidene representerer en viktig del av norsk grunnforskning. Om masteroppgaven ikke er offentlig blir det vanskelig for samfunnet og forskningsmiljøet nasjonal og internasjonalt å dra nytte av denne ressursen. 

Ikke alle dokumenter i vitenarkivet er åpent tilgjengelig. Her kan du lese om de ulike restriksjonene på dokumenter i DUO, og hva som eventuelt kreves for å få tilgang. Om tilgjenglighet i DUO

Trykking av masteroppgaven

Hvis du selv ønsker å få trykket opp eksemplarer av oppgaven, kan det bestilles hos Grafisk senter som en privat bestilling.

Sensur av masteroppgaven og muntlig høring

Kunngjøring

Tid og sted for høringen publiseres på nett. Dette er synlig fra forsiden til Matematisk institutt på siden om masterstudier. Du kan snakke med veileder om fastsettelse av dato for høringen.

Sensur

Veileder skal ikke delta aktivt i karaktersettingen av masteroppgaver. Veileder skal gi ekstern- og intern sensor opplysninger om bl.a. kandidatens arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet, og så skal sensorene bruke dette sammen med de øvrige kriteriene for vurdering av masteroppgaven til å fastsette karakter.
Sensorene skal vektlegge informasjon fra veileder om kandidatens arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet. Mer informasjon på fakultetets side.

 

Avsluttende presentasjon av masteroppgaven - høringen

Etter at oppgaven er innlevert og det er avklart at den står til minst E, avsluttes studiet med en muntlig mastergradseksamen. Denne eksamen består først av en presentasjon hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Masterpresentasjonen bør være minst 25 minutter lang, men ikke lenger enn 40 minutter. Instituttet har følgende tilgjengelige maler for deg som vil benytte lysark:

Presentasjonen skal være offentlig og ekstern sensor, intern sensor og veileder(e) skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med de som skal sette karakter.

Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på karakteren på oppgaven. Hvis oppgaven slik den er innlevert vurderes til F og slik at avsluttende eksamen ikke kan endre på dette, gjennomføres ingen avsluttende mastergradseksamen.

Det vil bli gitt to karakterer på protokollen – én på selve masteroppgaven og én endelig karakter. Den endelige karakteren kommer på vitnemålet. Begge karakterer vil være synlig i Studentweb.

Karaktersetting på masteroppgaver

Masteroppgaven vurderes med karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skrivekurs i regi av Realfagsbiblioteket

Hvert år holdes det et halvdags kurs i januar i vitenskapelig skriving ved Realfagsbiblioteket. Det vil sendes ut e-post om arrangementet, og publiseres på arrangement-sidene våre. 

Utveksling

Det er gode muligheter for å reise på utveksling. Les mer på programsidene for ditt program og på: instituttets sider, MN-fakultetets sider, UiO's sider

Vitnemål

Husk å påse at utdanningsplanen din er riktig. Hvis noe mangler i planen/eller du stryker på et av emnene i planen vil du ikke få vitnemål. Fra våren 2022 vil du få digitalt vitnemål ved fullført grad. Det kan ta inntil 3 måneder før vitnemålet er klart. Dette fordi de kontrollerer grunnlaget for mastergraden (og evt. bachelor el.l). Studenten er selv ansvarlig for å forsikre seg om at grunnlaget for mastergraden er i orden. Dette gjelder spesielt studenter som har bachelor fra et annet sted enn UiO.
Hvis du i mellomtiden trenger en bekreftelse på fullført utdanning til bruk i jobbsøknader osv, kan dette fås hos studiekonsulenten ved Matematisk institutt.

Når vitnemålet er ferdig produsert mottar Ekspedisjonen ved Matematisk institutt det og du får en e-post til studente-postadressen din om at vitemålet er klart til å bli hentet. Det kan være lurt å videresende e-post fra studente-post til privat e-postadresse.