Krav for ansettelse og undervisning i skolen

Dersom du ønsker å kvalifisere for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole gjennom matematikkutdannelse ved UiO, vil du sannsynligvis ha nytte av informasjonen på denne sida.

Utdrag fra Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

§ 10-1. Krav om kompetanse ved tilsetjing av undervisningspersonell

Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Departementet gir nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i undervisningsstillingar på ulike årstrinn og i ulike skoleslag.

§ 10-2. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Tilsette som skal undervise, må ha relevant kompetanse i dei faga dei skal undervise i.

Departementet gir nærmare forskrifter om krav til relevant kompetanse for dei som skal undervise på ulike årstrinn og i ulike skoleslag. Departementet kan i forskrift også fastsetje at det ikkje skal stillast krav om relevant kompetanse i enkelte fag. (...)

Utdrag fra FOR-2014-03-31-383: Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova

§ 14-3. Krav for tilsetjing og undervisning på ungdomstrinnet

Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på ungdomstrinnet, må fylle eitt av desse krava:

(...)
d) universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for faget.
(...)

§ 14-4. Krav for tilsetjing og undervisning i den vidaregåande skolen

Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i studieførebuande fag i den vidaregåande skolen, må fylle eitt av desse krava:

a) universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning.
(...)

Dette anbefaler vi

Matematisk institutt ved UiO anbefaler 60 studiepoeng i matematikk eller fagkravet for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med matematikk fagdidaktikk for personer som skal undervise matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Du vil med en slik bakgrunn være faglig kvalifisert for undervisning og ansettelse hvis du i tillegg har pedagogisk utdanning. Matematisk institutt forstår det som at kravet om pedagogisk utdanning kan oppnås ved å ta en årsenhet i PPU, enten på heltid eller på deltid.

Hvis du ønsker å oppnå faglig bakgrunn som beskrevet over, kan det være aktuelt å ta en årsenhet i realfag eller søke om å bli enkeltemnestudent. Hvis du har spørsmål til anbefalingen kan du sende en e-post til Matematisk institutt: studieinfo@math.uio.no.

Publisert 15. nov. 2011 13:51 - Sist endret 12. feb. 2021 12:23