Vedtekter for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU)

Siste vedtektsendring trådte i kraft 02.12.2021

I. FORMÅL.

§ 1. Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) (heretter “studentutvalget”) sin oppgave er å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor fakultetets styrer og administrasjon.

 

§ 2. Disse vedtektene regulerer organiseringen av studentutvalget ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (heretter “fakultetet”) ved Universitetet i Oslo som er opprettet i henhold til Universitets- og høyskolelovens §4-1, 1. Ledd.

II. ORGANISASJON.

§ 3. Studentutvalget har mellom 3 og 15 medlemmer, og konstituerer seg selv hvert semester.

 

§ 4. Hvert av fakultetets fagutvalg har rett til å oppnevne et medlem i studentutvalget. De resterende medlemmene velges på allmøtet.

 

§ 5. Studentutvalget skal ha en leder, nestleder og en økonomiansvarlig. Disse utgjør studentutvalgets styre. Samme person kan ikke inneha mer enn ett av vervene leder, nestleder, eller økonomiansvarlig.

 

§ 6. Styret har sammen signaturrett for studentutvalget.

 

§ 7. Et medlem av Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan være observatør i studentutvalget.

III. ALLMØTET.

§ 8. Allmøtet er studentene ved fakultetes høyeste organ og skal avholdes en gang i semesteret.

 

§ 9. Studenter som enten har fått opptak til et studieprogram ved fakultetet, eller tar kurs der (heretter kalt “representanter”), har tale-, forslags- og stemmerett på allmøtet. Øvrige interesserte har kun talerett.

 

§ 10.  Alle representanter er valgbare.

 

§ 11. Allmøtet fatter beslutninger med alminnelig flertall. Ved personvalg er valgformen preferansevalg, jf. Valgreglement for Universitetet i Oslo.

 

§ 12. Allmøtet oppnevner studentutvalgets styre hvert høstsemester, i tillegg til på vårsemesteret hvis nødvendig. Styret sitter påfølgende kalenderår og er i kraft av sine verv medlemmer av studentutvalget. Leder er i kraft av sitt verv fakultetsstyrerepresentant.

 

§ 13. Allmøtet kan oppnevne inntil det antallet studentutvalgsmedlemmer som gjør at studentutvalget vil ha 15 medlemmer (inkludert styret og fagutvalgsmedlemmer) påfølgende semester. Dersom ikke allmøtet vedtar noe annet, velges studentutvalgsmedlemmer for de to påfølgende semestrene.

 

§ 14. På høstsemesterets allmøte oppnevnes en studentrepresentant og to vararepresentanter til fakultetsstyret. Det må være kjønnsbalanse blant representanter og blant vara-representanter.

 

§ 15. Allmøtet oppnevner en representant og en vararepresentant til Studentparlamentet hvert vårsemester. Representanten (ikke vara) blir da også medlem av studentutvalget.

 

§ 16. Et allmøte er et åpent møte, men allmøtet kan vedta at enkelte saker skal behandles for lukkede dører. Ved lukket møte kan kun representanter delta.

 

§ 17. Et allmøte innkalles med minst to ukers varsel. Innkallelsen skjer ved oppslag på oppslagstavlene til fagutvalgene og studentutvalget, studentutvalgets hjemmeside og ved epost til alle representanter.

 

§ 18. Allmøtet for fakultetet innkalles av studentutvalget når:

  • Det fremgår av tidligere allmøtevedtak.

  • Studentutvalget krever det.

  • Studentparlamentet krever det.

  • 5% av studentene ved fakultetet krever det.

  • Et fag- eller programutvalg krever det.

 

§ 19. Protokoll fra allmøtene skal sendes til Studentparlamentet, fagutvalgene og fakultetet.

 

§ 20. Studentutvalget er bundet av allmøtets vedtak.

IV. STUDENTUTVALGET:

§ 21. Mellom allmøtene er studentutvalget studentenes høyeste organ på fakultetet, og skal høres i alle saker som angår studentene på fakultetet.

 

§ 22. Studentutvalget har myndighet til å oppnevne en studentrepresentant for å fylle en ubesatt studentposisjon i et organ på fakultetet.

 

§ 23. Studentutvalget har myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker mellom allmøter.

 

§ 24. Et medlem kan fratre sitt verv i studentutvalget før periodens slutt. Dersom leder fratrer sitt verv vil nestleder ta over rollen som fungerende leder frem til neste allmøte, hvor ny leder velges. Dersom nestleder eller økonomiansvarlig fratrer fra sitt verv kan studentutvalget internkonstituere dette vervet på et ordinært eller ekstraordinært møte. Medlemmet innehar rollen til påfølgende allmøte.

 

§ 25. Dersom et medlem har vært fraværende uten å ha meldt fravær fra tre påfølgende ordinære møter, kan det miste sin medlemsstatus i studentutvalget ved vedtak på et ordinært møte.

 

§ 26. Dersom et medlem bryter vedtektene eller på noen måte er uskikket til å sitte i studentutvalget kan det miste sin medlemsstatus ved vedtak på et allmøte.

 

§ 27. Studentutvalget har muligheten til å supplere inntil fem medlemmer i semesteret etter behov. Disse sitter til neste allmøte.

 

§ 28. Et vedtak i studentutvalget kan ankes inn for en uravstemning blant MN-fakultetets studenter dersom 5% av fakultetets studenter, eller minst 1/5 av studentutvalgets medlemmer krever det. En anke har utsettende virkning. Et vedtak er omstøtt når flertallet av avgitte stemmer går imot vedtaket.

 

§ 29. Studentutvalget kan vedta å sende en sak til uravstemning blant fakultetets studenter.

 

§ 30. Studentutvalget skal holde kontakt med fagutvalgene.

V. MØTE

§ 31. Studentutvalget holder møter når det er nødvendig. Leder, nestleder eller minst 3 medlemmer kan innkalle til møte.

 

§ 32. Innkalling til møte skal være annonsert på epost og studentutvalgets nettsider minst fire dager i forveien. Dagsorden skal være annonsert minst to dager i forveien. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra dette. Alle medlemmer kan melde saker til møtet.

 

§ 33. Møter i studentutvalget er åpne, dersom ikke studentutvalget vedtar at det skal være lukket. Møtets dagsorden er offentlig. Studentutvalgets leder kan bestemme at en sak skal være unntatt offentligheten, og behandlingen av denne saken skjer da for lukkede dører.

 

§ 34. Studentutvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

 

§ 35. Utvalget fatter vedtak med alminnelig flertall, dersom ikke annet blir vedtatt. Blanke stemmer teller ikke. Stemmetall referatføres når et medlem krever det. Ved stemmelikhet har leder, eller i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.

 

§ 36. Det føres referat fra møtet. Referatet skal være tilgjengelig senest 10 dager etter møtet. Referatet er offentlig, unntatt for saker unntatt offentligheten.

VI. IVERKSETTING OG ENDRINGER.

§ 37. Endringer i vedtektene trer i kraft fra det tidspunktet allmøtet heves, med mindre annet blir bestemt av allmøtet ved 2/3 kvalifisert flertall.

 

§ 38. Allmøtet ved fakultetet kan med 2/3 flertall gjøre endringer i disse vedtektene. Forslag til vedtektsendringer skal være studentutvalget i hende senest én uke før allmøtet. Studentutvalget har ansvar for å gjøre forslaget kjent ved å legge det ut på studentutvalgets hjemmesider.

Av MNSU
Publisert 22. feb. 2011 16:04 - Sist endret 3. des. 2021 16:32