MN-LAMU – fakultetet sitt arbeidsmiljøutval

MN-LAMU skal fungere som eit overordna koordinerande organ for fakultetet sitt lokale arbeidsmiljøutval (LAMU).

MN-LAMU på fakultet ble konstituert 29.09.2009. MN-LAMU er et underutvalg av sentrale AMU. MN-LAMU har 9 underliggende verneområder: Ett ved hvert institutt i tillegg til ett ved fakultetsadministrasjonen.

 

MN-LAMUs oppgaver er å: (rev. mandat vedtatt i MN-LAMU 20.mars 2013)

 • Bidra til erfaringsoverføring i saker som angår arbeids- og læringsmiljø
 • Behandle HMS-saker av prinsipiell- og overordnet betydning, herunder strategisk plan mv.
 • Gi innspill til videreutvikling av HMS-systemet lokalt og sentralt
 • Drøfte HMS-kartlegginger ved fakultetet, samt initiere egne tiltak der dette ansees hensiktsmessig
 • Drøfte fakultetets prioritering av budsjettinnspill til Eiendomsavdelingen (EA) som angår bygningsmessige tiltak
 • Drøfte prioritering av budsjettinnspill til EA som angår arbeids- og læringsmiljøet
 • Følge opp meldinger om systemavvik og status tiltak med forbedringer
 • Påse at det blir gitt nødvendig opplæring i HMS ved fakultetet
 • Drøfte og gi innspill til handlingsplan for HMS
 • Følge opp saker som angår læringsmiljøet

Avgrensninger i MN-LAMUs virkeområde

 • omfatter ikke personalsaker

Samansetning

Arbeidsgjevar:
Morten Dæhlen – dekan
Carl Henrik Gørbitz - Vit.ans
Frank Sarnes - Seksjonssjef MNadm
Rigmor Bjørkli - Adm.ansatt
Solveig Kristensen - studiedekan (studiesaker)
 
Arbeidstakar:
Klaus Høiland - Fast vit.ans.
Eivind Samuelsen - Midlertidig vit.ans.    
Berit Kaasa - Tekn./adm.ansatt
Behzad Foroughinejad - Lokalt Hovedverneombud (LHVO) fra 2014
vara - Espen Trondsen
Student - Bernt Wu (Mali Ramsfjell vararepresentant)
 

Observatør:

Områdeleder nedre Blindern i EA

Publisert 30. apr. 2010 10:41 - Sist endra 19. okt. 2015 11:10