MN-LAMU – fakultetet sitt arbeidsmiljøutval

Fakultetet sitt arbeidsmiljøutval er eit overordna koordinerande organ for lokale arbeidsmiljøutval på fakultetet. Arbeidsmiljøutvalet har ni underliggjande verneområder, eitt ved kvart institutt. I tillegg har fakultetsadministrasjonen eit lokalt arbeidsmiljøutval.

Arbeidsmiljøutvalet på fakultetet vart konstituert 29. september 2009, og er eit underutval av det sentrale arbeidsmiljøutvalet ved universitetet.

Oppgåvene til MNs arbeidsmiljøutval: (rev. mandat vedtatt i MN-LAMU 20. mars 2013)

 • Bidra til erfaringsoverføring i saker som gjeld arbeids- og læringsmiljø
 • Handsame HMS-saker av prinsipiell- og overorda omfang, herunder strategisk plan mv.
 • Gje innspel til vidareutvikling av HMS-systemet lokalt og sentralt
 • Drøfte HMS-kartleggingar ved fakultetet, sakshandsame/initiere eigne tiltak der dette er formålstenleg
 • Drøfte fakultetets prioritering av budsjettinnspel til Eigedomsavdelinga (EA) som angår bygnadssmessige tiltak
 • Drøfte prioritering av budsjettinnspel til EA som angår arbeids- og læringsmiljøet
 • Følgje opp meldingar om systemavvik og status på tiltak med forbetringar
 • Sikre at det vert gjeve naudsynt opplæring i HMS ved fakultetet
 • Drøfte og gi innspel til handlingsplan for HMS
 • Følgje opp saker som angår læringsmiljøet

Avgrensingar i MN-LAMUs virkeområde:

 • omfattar ikkje personalsaker

Samansetning for perioden 2016 - 2018:

Arbeidsgjevar: (vara)
Morten Dæhlen
Ellen Munthe-Kaas - IFI (Thor A. Thorsen - GEO)
Vidar Blekastad - KI (Camilla Stensrud - FI)
Frank Sarnes - FAK ADM
 
Arbeidstakar:  (vara)
Rita Amundesen - IBV (Klaus Høiland - IBV)
Iuliana Johansen - FAI (Stein Vidar H.Hauan - ITA)
Siri L. Simonsen - GEO (Øystein Christiansen - IFI)
Behzad Foroughinejad L-HVO
 
Studentrepresentant: Camilla Brox

Observatør: Hege Lynne (HVO), Kontaktperson i EA

Publisert 30. apr. 2010 10:41 - Sist endra 18. apr. 2018 09:57