Studentarrangement FAI

Farmasøytisk institutt gir studentforeninger anledning til å benytte rom 054/055 samt gårdsrommet til studentarrangementer. Lån av rom/gårdsrom forutsetter at Instruks for studentarrangement og Branninstruks følges.

Instruks for studentarrangement i FAI sine lokaler

Ved Farmasøytisk institutt ønsker vi å ha aktive studentforeninger.  Vi vurderer det som svært positivt for det totale læringsmiljøet at studentforeningene gjennomfører arrangementer som kommer studentene til gode. Instituttet har derfor stilt lokaler til disposisjon til ulike aktiviteter og fester. Dette ønsker vi også å gjøre i framtiden dersom arrangementene foregår i tråd med instituttets instrukser for denne type aktiviteter.

Det skal inngås en formell avtale mellom representant for arrangør og instituttet. Henvendelsen om lån av lokaler skal skje via ekspedisjonen. Det er utarbeidet et skjema som skal fylles ut og vi krever bekreftelse fra representanten for arrangør om at arrangementet skal foregå i henhold til instruksene.

Dersom det registreres mindre brudd på instruksene, eksempelvis utilstrekkelig renhold, vil instituttet leie inn et rengjøringsbyrå og belaste arrangør for utgiftene. Alternativt vil vi vurdere å innføre husleie som skal være innbetalt før arrangementet finner sted. Alvorlige brudd på avtalen medfører at bruk av instituttets lokaler til studentarrangementer etter ordinær arbeidstid ikke lenger vil bli tillatt.

Før arrangementet:

Arrangementsansvarlig skal:

 • Inngå avtale med kontoret og informere om hvem som står ansvarlig for arrangementet.
 • Skaffe dør- og dovakter til arrangementet.
 • Utarbeide vaktliste for nødvendige vakter. (Barvakter, nøkkelansvarlig musikkansvarlig og ryddevakter).
 • Skaffe skjenkebevilling i hht gjeldende retningslinjer, se sentrale retningslinjer
 • Gå runde rundt på bygget og sjekke at alle laber er låste.
 • Ved behov, be om at skillevegg mellom rom 054/055 åpnes.
 • Følge branninstruks ved arrangementer i rom 054/055 og holde nødutganger åpne.

Under arrangementet:

Arrangementsansvarlig skal:

 • Sørge for barvakter, musikkansvarlig og ryddeansvarlige.
 • Vaktskiftene til dør- og dovakter.
 • Dør- og dovakter sørger for at ingen besøkende beveger seg oppover i etasjene.
 • Dørvakt lager besøksliste, for å ha kontroll på antall besøkende.

Stearinlys er ikke tillatt. BRANNINSTRUKS SKAL FØLGES.

Etter arrangementet:

Arrangementsansvarlig sørger for at;

 • Lokalet tømmes for besøkende, nøkkelansvarlig låser dør i foajeen.
 • Festsalen, do og gang i kjeller vaskes, foaje og trapp kostes og eventuelt vaskes ved behov.
 • Sjekkerunde for å forsikre seg om at instituttet er tomt.
 • Vinduer lukkes og dører låses.
 • Alle skal forlate bygningen
Publisert 23. feb. 2016 10:07 - Sist endret 6. mai 2016 13:09