English version of this page

Informasjon til bedømmelseskomite

Som medlem i en bedømmelseskomite skal du vurdere om ph.d.-avhandlingen er verdig til offentlig forsvar. Her finner du informasjon om hva det innebærer å sitte i en bedømmelseskomite.

Administrator av komiteen

Tredjemedlemmet i bedømmelseskomiteen representerer grunnenheten og fungerer som administrator av komiteen. Dette medlemmet sørger for at tidsfrister overholdes, at bedømmelsen tilfredsstiller kravene til faglig kvalitet og at de eksterne komitemedlemmene gjøres kjent med hele bedømmelsesprosessen. Administratoren av komiteen deltar aktivt i vurdering av avhandlingen og har ansvaret for å sette i gang opponentenes arbeid med vurderingen. Administratoren syr sammen og sender inn endelig innstilling til grunnenheten på skjema for bedømmelseskomitéens vurdering av avhandlingen.

Vurdering av avhandling

Innstillingen er skriftlige vurdering av avhandlingen. Bedømmelseskomiteen har 6 uker til å avgi innstilling. Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. Veiledere kan innkalles til møter i bedømmelseskomiteen for å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen. Komiteen skal konkludere om:

  • avhandlingen er verdig til å forsvares uten endringer
  • avhandlingen er verdig til å forsvares, men avhandlingen har mindre mangler som skal rettes før forsvaret. Ph.d.-kandidaten skal normalt være i stand til å gjøre dette innen 2 måneder. Ingen ny bedømming er da nødvendig.
  • avhandlingen har betydelige mangler som skal rettes/omarbeides før den eventuelt kan forsvares. Ph.d.-kandidaten skal normalt være i stand til å gjøre omarbeidingen innen 6 måneder. Den omarbeidete avhandlingen skal bedømmes på nytt av den opprinnelige bedømmelseskomiteen.
  • dersom bedømmelseskomiteen finner at en avhandling ikke kan rettes opp innen 6 måneder, skal den refuseres. Ph.d.-kandidaten har krav på og skal få en detaljert skriftlig redegjørelse/begrunnelse for refusjonen.

Dersom avhandlingen pålegges omarbeiding slik at bedømmelseskomiteen må vurdere den reviderte avhandlingen for å avgjøre om den er verdig til å forsvares for ph.d.-graden, har bedømmelseskomiteen ny frist på 6 uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen til å avgi sin endelige innstilling.

Disputas og prøveforelesning

Kandidaten er klar for prøveforelesning og disputas når avhandlingen er godkjent av studiedekanen. Komiteen skal være til stede og bedømme prøveforelesning og disputas.

Prøveforelesning

Bedømmelseskomiteen fastsetter tema for prøveforelesningen, og administrator kunngjør temaet for kandidaten 10 arbeidsdager før forelesningen avholdes.

Prøveforelesningen skal teste kandidatens faglige modenhet, og temaet skal derfor ligge utenfor avhandlingens spesialområde. Prøveforelesningen skal videre teste kandidatens evne til å disponere stoff og tid, og skal vare i 45 minutter. Tittel på prøveforelesningen samt opplysninger om hvor og når prøveforelesningen og disputasen skal foregå sendes ph.d.-kontakten ved instituttet. Bedømmelseskomiteen meddeler fakultetet om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Innstillingen skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått. Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

Disputas

Instituttbestyrer er av dekanen bemyndiget til å lede disputasen. Dersom instituttbestyrer er forhindret, kan den ledes av visebestyrer eller en seniorforsker ved instituttet. Kandidatens veiledere eller administrator av bedømmelseskomiteen skal ikke lede disputasen. Komiteen bestemmer selv rekkefølgen på opponentene og komiteens administrator informerer disputasleder om denne.

Disputaslederen gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt gir en kort, formell introduksjon av kandidaten. Deretter redegjør kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen, maksimalt 30 minutter.

To av bedømmelseskomiteens medlemmer fungerer som opponenter.  Den første av opponentene plasserer kandidatens arbeid inn i en internasjonal, vitenskapelig sammenheng, maksimalt 10 minutter. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, inviterer leder av disputasen øvrige tilstedeværende til å delta i drøftingene.

Til slutt får doktoranden ordet for korte takksigelser, før disputaslederen erklærer disputasen for avsluttet.

Etter at disputasen er avsluttet er det anledning for disputasleder til, på vegne av bedømmelseskomiteen etter at denne har hatt et kort møte, å informere om komiteens vurdering av kandidatens disputas.

Etter disputasprøven sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet på egne skjemaer (disputas og prøveforelesning) der den gjør rede for hvordan den har vurdert avhandlingen og forsvaret av den. Innberetningen skal konkludere med om disputasen er bestått eller ikke bestått. På skjemaet skal komitemedlemmet uten tilknytning til norsk institusjon gi en egen uttalelse som sammenlikner nivået på den foreliggende avhandlingen med det generelle nivå på doktorgradsavhandlinger på tilsvarende fagområde ved egen institusjon.

Dersom det ved en eventuell ex auditorio opposisjon fremkommer vesentlige innvendinger, skal dette nevnes i vurderingen.

 

Publisert 17. apr. 2015 11:14 - Sist endret 5. feb. 2021 11:17