English version of this page

Oppbygging og struktur - ph.d.

Ph.d.-programmet er normert til 3 år. Programmet består av utarbeidelse av en avhandling og gjennomføring av en opplæringsdel.

Ph.d.-utdanningen

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

  • gjennomført opplæringsdel

  • vitenskapelig avhandling

  • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er individuell og planlegges i forbindelse med søknad om opptak. Les mer om kurs, seminarer og opplæring.

Minst 20 studiepoeng må være innen realfag, og emnet MNSES9100 - Science, Ethics and Society på 5 studiepoeng (eller et tilsvarende emne) er obligatorisk.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato. Opplæringsdelen må være slik at den sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.

Inntil 10 studiepoeng kan avlegges på mastergradsnivå og søkes godkjent som del av opplæringsdelen. Normalt skal emnene som inngår i opplæringsdelen avlegges ved UiO.

Hvis du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut skjema for endring av opplæringsdelen og sende dette til den grunnenheten hvor du har opptak. Dette skal normalt gjøres før du har tatt emnet du vil bytte til. Det er fakultetet som avgjør om du kan få bytte ut emnet eller ikke.

Avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. I regelverket kan du finne krav til avhandlingen. På MN-fakultetet skrives avhandlingen på engelsk og enten som en monografi eller som en sammenstilling av flere mindre arbeider.

Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes

Framdriftsrapportering

Du må levere inn skriftlige framdriftsrapporter: Det er grunnenhetens ansvar å sørge for årlig rapportering fra kandidat og veiledere. Når grunnenheten har mottatt alle rapporter, utarbeides det en oppsummering som sendes fakultetet. Eventuelle vesentlige avvik fra en kandidats tidsplan eller andre spesielle forhold skal spesifiseres og kommenteres i oppsummeringen

Tredjesemesterrapportering

Tredjesemesterrapportering skal skje først etter tolv måneder, men ikke senere enn femten måneder etter tilsetting. Resultater som er oppnådd i perioden skal presenteres for en komité, og ph.d.-kandidaten skal redegjøre for eventuelle avvik fra fremdriftsplan. Grunnenheten setter fritt sammen en kompetent komité bestående av minst tre medlemmer. Veiledningsforhold skal drøftes både med og uten veileder til stede. Komiteen skal forsøke å avdekke eventuelle problematiske forhold. En oppsummering med komiteens konklusjoner sendes til grunnenhetens ph.d.-utvalg og til fakultetet.

Rapporteringen skjer ved det instituttet du tar doktorgraden ved:

Endringer underveis i doktorgradsprogrammet

Endring av doktorgradsprosjektet

Dersom endringene er av mindre art, dvs. at hovedtrekkene i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen er uforandret, så trenger du ikke gjøre noe.

Dersom det underveis skjer store endringer i prosjektet med helt nye hypoteser, teoridannelser, innfallsvinkler ol., kan det hende at prosjektet må betraktes som et nytt forskningsprosjekt. I så fall må du søke om nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet og avslutte den opprinnelige avtalen. En begrunnet søknad sendes grunnenheten hvor du har opptak. Grunnenheten avgir sin uttalelse før saken sendes fakultet som fatter endelig vedtak.

Forlengelse

Det er mulig å søke om forlengelse etter at den opprinnelige avtalen er utgått.

Du må fylle ut skjema for forlengelse sammen med din hovedveileder hvor du også må utarbeide en ny og detaljert fremdriftsplan for forlengelsen.

Søknadsskjemaet sendes til instituttet hvor du har opptak, som gir sin uttalelse før søknaden sendes til fakultetet for endelig vedtak.

Fødselspermisjon

  • Dersom du er tilsatt ved MN-fakultetet (UiO er arbeidsgiver), så vil avtalen din bli forlenget automatisk.
  • Dersom du har ekstern arbeidsgiver, må du selv sørge for å sende fakultetet kopi av permisjonspapirene, slik at det blir registrert ved MN-fakultetet.

Sykemelding

Dersom du har vært sammenhengende sykemeldt i mer enn 2 uker, har du rett på tilsvarende forlengelse av opptaksavtalen din.

  • Dersom du har ansettelse ved MN-fakultetet (UiO som arbeidsgiver), vil avtalen din bli forlenget automatisk.
  • Dersom du har ekstern arbeidsgiver må du selv sende fakultetet dokumentasjon på at du har krav på forlengelse.

Se også

Publisert 17. apr. 2015 10:52 - Sist endret 2. mai 2022 09:40