Forskningssamarbeid

MN-fakultetet har et omfattende samarbeid med institutt- og sykehussektor i Osloregionen. Det samarbeides om forskningsprosjekter, forskningsinfrastruktur, delstillinger og utdanning av doktorgradskandidater. Fakultetet samarbeider også med industribedrifter og universiteter og høgskoler, og deltar i flere sentre ved andre institusjoner.

Samarbeid med instituttsektor i Oslo-regionen.

MN-fakultetet tok i 2010 initiativ til et møte mellom UiO og relevante forskningsinstitutter i Oslo-regionen under følgende visjon:

Gjennom samspill gjøre Norge til en bedre forskningsnasjon.

Målet er å få til et tettere samarbeid ved å skape en arena der partene kan bli bedre kjent og hvor vi kan diskutere felles utfordringer. En viktig målsetning er å øke deltakelsen i EUs rammeprogrammer for forskning. Det legges opp til årlige møter, fortrinnsvis om våren.

Nasjonalt samarbeid

Arven etter Nansen er et nasjonalt forskningsprosjekt med en budsjettramme på nærmere 800 millioner kroner som skal kartlegge det nordlige Barentshavet. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd. Norge har et stort behov for kunnskap om disse områdene, etter hvert som havisen smelter og stadig større områder blir tilgjengelig. Prosjektet er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Nansensenteret (NERSC) og Akvaplan-Niva.

MN-fakultetet har formalisert samarbeid med noen forskningsinstitutter:

  • Birkeland-senteret
    Samarbeid mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og UiO-MN om forskning og utdanning innen energi- og materialteknologi. Formålet med samarbeidet er økt innovasjon og kommersiali­sering, økt deltakelse i store nasjonale og internasjonale forsknings­prosjekter samt bedre tilgang på forskningsinfrastruktur.

  • CIENS - forskningssenter for miljø og samfunn
    CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter innenfor klima og miljø og Universitetet i Oslo.  Senteret er basert på felles faglige strategier, og har utarbeidet et felles forskningsprogram (CIENS Fagprogram - SACRE).  Rundt 500 personer er samlokalisert i et nytt bygg i Forskningsparken.

  • SINTEF
    Samarbeid mellom SINTEF og MN-fakultetet innen fagområdene materialer og elektronikk. Det er inngått avtale om to Gemini-sentreMikro- og nanoteknologilaboratoriet (MiNaLab) og CATMAT.

Samarbeid med næringslivet

Det meste av samarbeidet med næringslivet foregår på institutt- eller individnivå.

Statoil

Fakultetet har inngått en samarbeidsavtale med Statoil (Akademiaavtale) for å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom partene. Formålet er å stimulere forskning og forskningsbasert utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for MN-fakultetet og Statoil.

Andre samarbeidsforhold

Universitetssenteret på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et aksjeselskap, heleid av staten. MN-fakultetet sitter i styret og har flere ansatte i delstillinger som deltar i forskning og undervisning ved UNIS.
 

Andøya

Fakultetet har avtale med Andøya rakettskytefelt (ARS) og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) om undervisnings- og forskningssamarbeid på Andøya. Hvert år skytes det opp forsknings- og studentraketter.

Publisert 22. des. 2010 10:52 - Sist endret 9. jan. 2018 09:04