English version of this page

Centre for Integrated Earth System Education – iEarth

iEarth er et konsortium og et SFU med mål å skape gjennomgripende forandringer i de geovitenskapelige utdanningene i Norge. Med studentaktiv og læringsbasert praksis skal neste generasjon geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden.

Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om å være verdensledende på miljøforvaltning. Fremtidens utfordringer krever derfor nytenkning rundt den moderne geoviterens rolle i samfunnet, og en tilsvarende nyorientering i geofagutdanningen vår.

iEarth er et samarbeid bestående av geofaglige utdannings- og forskningsinstitusjoner ved UiB, UiO, UiT og UNIS, som sammen skal jobbe for å skape studier som møter fremtidens behov. Sammen med studenter settes det fokus på undervisningsmetoder, ny teknologi og en utdanning tilpasset et fremtidig arbeidsmarked.

Mål

iEarth har fem utviklingsområder;

 1. Forme fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer
  • Fokus på viktigheten av geovitenskapelig utdanning i møte med globale utfordringer.
 2. Studentenes læringsmiljø
  • Fokus på studentens læringsprosess og aktiv utvikling av deres generiske ferdigheter.
 3. Underviserens læringsmiljø
  • Fokus på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning og en evidensbasert læringspraksis.
 4. Feltlæring
  • Fokus på de unike mulighetene og utfordringene ved feltundervisning og integrasjon av felt i en koherent læringsprogresjon.
 5. Alumni og formidling
  • Fokus på å etablere en nær interaksjon mellom iEarth og potensielle arbeidsgivere i det private næringsliv og offentlig sektor

Samarbeid

Senteret er et nasjonalt samarbeid med partnere fra norske universiteter, partnerne er:

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Centre for Integrated Earth System Education – iEarth er et Senter for fremragende utdanning fra august 2020.

«Ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) innebærer en fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av utdanning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.» Hentet fra nokut.no.

Publisert 16. nov. 2018 14:53 - Sist endret 21. sep. 2021 13:27