English version of this page

IMAGINE – Innovativ undervisning og forskning i grenseflaten mellom makroøkonomi, klima-fysikk og spillteori

IMAGINE-prosjektet bygger på den nylig utviklede muligheten til å fremskrive klimaendringer og forutsi deres økonomiske konsekvenser ved hjelp av innovative og mer dynamiske modell-verktøy.

Om prosjektet

Spesifikt vil vi i IMAGINE prosjektet bruke modellen NorESM2-DIAM, som har blitt utviklet innenfor et tidligere tverrfaglig NFR-prosjekt "Modellering av fremtidige klimaendringer og økonomiske konsekvenser". Utviklingen av dette modell-verktøyet har åpnet opp nye muligheter for grensesprengende forskning, men innenfor IMAGINE ønsker vi nå å bruke modellen også innen undervisning, og dermed bidra til bedre integrering av tverrfaglig forskning og undervisning relatert til globale klimaendringer. Undervisning på dette temaet har så langt ikke i tilstrekkelig grad fanget opp dets sterkt tverrfaglige problemstillinger, og har hatt en tendens til å ensidig belyse kun et aspekt ved globale klimaendringer om gangen. I fremtiden ser vi for oss et paradigme-skifte på dette området, og ønsker derfor å bidra til en mer helhetlig undervisnings-tilnærming ved å tilby nye kurs som gir studenter innblikk i de høyst reelle avveiningene som kreves av myndigheter verden over ettersom klimaendringene og deres samfunnsmessige konsekvenser blir tydeligere. Gjennom disse kursene forventer vi å kunne produsere publiser-bare artikler i grensen mellom klima-fysikk, makroøkonomi og spillteori, med stor grad av student-involvering.

IMAGINE er et strekt tverrfaglig internasjonalt samarbeids-prosjekt, med både akademiske samarbeidspartnere fra Norge (UiO og Nord Universitet) og USA (Yale University), og en partner fra norsk næringsliv (Hubro Education). Hubro vil se på mulighetene for å utvikle den ovennevnte kurset til et digitalt klima-spill for fremtidens klasserom. Gjennom disse aktivitetene vil IMAGINE bidra til INTPART programmets mål om å øke kvaliteten i undervisning og forskning og å styrke båndene mellom disse. IMAGINE vil videre styrke samarbeidet mellom norske forskningsinstitusjoner og et av verdens ledende universiteter (Yale University).

Mål

WP1: The Climate Casino: Etablere et nytt interdisiplinært kurs for masterstudenter (10 studiepoeng).

WP2: Keeping up with the Research Frontier: Etablere og støtte seminar kurs (5 studiepoeng) for master- og PhD studenter, hvor studentene lærer hvordan bli deltagere i den vitenskapelige og offentlige diskursen om temaet klimaendringer og de tilhørende samfunnsmessige konsekvenser.

WP3: The more the merrier – WP3 har som mål å i større grad engasjere masterstudenter i fagfellevurdert publisering og utadrettet forskningsrelatert virksomhet.

WP4: Gaming and Climate Change – I sluttfasen av IMAGINE vil Hubro education starte utviklingen av en enda mer innovativ undervisingstilnærming gjennom Hubro's veletablerte simuleringsspill.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsråd i INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon. Prosjektnummeret er 309377.

Prosjektperioden er fra oktober 2020 til september 2023.

Samarbeid

Prosjektet utføres i samarbeid med forskere fra flere institusjoner; Yale University,  Nord Universitet, Hubro Education og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 23. feb. 2022 14:22 - Sist endret 2. mai 2022 20:00