Improved forecasting of adverse weather in the Arctic region – present and future (IPY-Thorpex) (avsluttet)

Hvordan kan vi få sikrere værvarsler for nordområdene?

Ekstremvær i nord - bakgrunn for prosjektet

Tilstandsbeskrivelsen av været i nord er ofte mangelfull. Nordområdene preges av ekstremvær med hyppige stormer. Uværene her har ofte mindre romlig skala enn de klassiske lavtrykkene som dominerer på midlere bredder. Polare lavtrykk og arktiske fronter er to eksempler på fenomener som forårsaker kraftige uvær i nordområdene, men som sjelden eller aldri dukker opp lenger sør.

Et tredje uværsfenomen som er spesielt vanlig i nordområdene er voldsomme vinder på grunn av fjell. Det er spesielt på lé-sidene av fjellene at de kraftigste vindene oppstår, for eksempel på vestsiden av Svalbard i østavind og utenfor Finnmark ved vinder fra sørøst.

Mål

Målet med prosjektet er å forbedre varsling av uvær i nordområdene. Dette skal vi forsøke å oppnå ved flere tiltak. Noen av disse strekker seg over flere år, for eksempel vil vi gradvis innføre måledata fra nye værsatelitter, og vi planlegger å utstyre sivile fly med meteorologiske instrumenter som måler viktige værparametre.

Finansiering

  • Norges forskningsråd v/Internasjonale polaråret

IPY-Thorpex startet i januar 2007 og avsluttes 2011

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

 


Mer ...
Emneord: Ekstremvær, Polare lavtrykk, Værvarsling, Arktis
Publisert 9. nov. 2011 18:32 - Sist endret 13. okt. 2016 22:37

Deltakere

  • Jon Egill Kristjansson
  • Ivan Føre
  • Harold Mc Innes
  • Øystein Hov
  • Trond Iversen
  • Thor Erik Nordeng
Detaljert oversikt over deltakere
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: http://ipy.no//index.rdf: Invalid XML: Error on line 1: DOCTYPE is disallowed when the feature "http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl" set to true. ##}