English version of this page

Trias Nord - Utviklingen av Barentshavet i Trias

Bergartene i Barentshavet fra den geologiske perioden trias for 200-250 millioner år tilbake, kan inneholde petroleumsreservoarer men det er liten kunnskap om den geologiske historien til området. Ved Norske- kysten er enkelte områder undersøkt, mens andre ikke er kartlagt. Trias North er et kunnskapsbyggingsprosjekt med formål å undersøke den geologisk bakgrunnen til bergartene i og rundt Barentshavet.

Barentshavet er en del av det arktiske hav. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no, NASA

Barentshavet er en del av det Arktiske Hav. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no, NASA

Se engelske websider for en mer grundig presentasjon av målsettinger i prosjektet

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på den geologiske historien til bergartene i Barentshavet for tids-perioden Trias som ikke er ikke fult ut kjent. Ved Norskekysten har enkelte områder blitt undersøkt i forbindelse med oljeleting, mens andre områder til nå ikke er kartlagt.

Trias North er et kunnskapsbyggingsprosjekt for å få mer kunnskap om viktige geologiske spørsmål om sedimenter og bassenger i området slik som; Hvordan sedimentene havnet nettopp her? Hvordan ble bassengene dannet og hvilke prosesser har påvirket sedimentene? Hvordan ble bassengene fylt med sedimenter, hvor kom de fra, og hvor ble det av sandsteinene?

Geologisk kart over Barentshavet. Lilla farge indikerer sandstein fra trias perioden, mens blå områder er yngre (Jurassic-Cretaceous). Se større versjon.  Figur: Anell et al., 2014.

Reservoaregenskapene til sandstein fra trias er godt kjent lenger vest rundt Longyearbyen, med blant annet studier av CO2-fangst og lagring. Men det trengs grundigere studier og beskrivelse av sandsteinslagene på land i øst for eksempel på Edgeøya for å forstå de geologiske forholdene i dette området.

Vårt prosjekt tar sikte på å analysere sedimentologiske, stratigrafisk og strukturelle forhold i regionen og utføre detaljerte studier av de sedimentære systemer for å m.a. etablere bedre historiske forbindelser mellom kildeområder, sediment ruting, og hva som skjedde med sedimentene etter deponering. Vi ønsker også å gjøre tektoniske analyser for å bedre forstå store drivkreftene i bassenger og høydeforskjeller versus utvikling av kildessystemer. Økt kunnskap om den geologiske historien i området er ikke bare av akademisk interesse, men også viktig i vurderingen av mulige olje- og gassleting i de nordlige og østlige delene av regionen.

Mål

Trias North vil utforske bassengutvikling i den geologiske perioden trias og oppbygging av sedimentære lag på den sokkelen i det nordlige Barentshavet ved å integrere geologiske studier på Svalbard med offshore seismikk data analyse og numerisk og analog modellering.

Et generelt hovedmål for prosjektet er å bygge opp og overføre kunnskap. Dette oppnås ved å knytte til seg stipendiater og post doktorer (til sammen omlag 20 årsverk). De yngre forskerne vil bli en viktig del av forskningsteamet.

Om forskningsteamet

I Trias North - Reconstructing the Triassic northern Barents shelf prosjektet inngår forskere fra en rekke universiteter og forsknings- institusjoner i Norge og i utlandet.

Universitetet i Oslo (UiO) er vertskap for dette prosjektet, som er ledet av professor Alvar Braathen ved Institutt for geofag, UiO. Andre forskere som er med I teamet fra UiO er Ingrid Anell, Roy Gabrielsen, Jan Inge Faleide, Ivar Midtkandal, Helge hellevang, Johan Petter Nystuen, Per Aasgaard og Knut Bjørlykke.

Andre forskningspartnere er:

  • Universitetet i Bergen (William Helland-Hansen, Tore Grane Klausen, Christian Haug Eide)
  • Universitetssenteret på Svalbard - UNIS (Snorre Olaussen, Aleksandra Smyrak-Sikora, Mark Mulrooney)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (Atle Mørk)
  • NORSAR (Isabelle Lacomte)
  • Uni Research (Simon Buckley)
  • University of Utrecht (Dimitrios Sokoutis, Ernst Willingshofer)
  • University of Parma (Fabrizio Storti, Kei Ogata, Fabrizio Balsamo, Cristian Cavozzi)
  • Polish Academy of Science (Krzysztof Krajewski, Urszula Czarniecka)
  • University of Nebraska (Harmon Maher)
  • Geological Survey of Canada (Asthon Embry)

Finansiering

Trias North prosjektet startet opp i 2014 og vil bli sluttført i 2018. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og følgende industri partnere:

Publisert 6. feb. 2015 14:02 - Sist endret 22. juni 2017 11:14