Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Kontaktpersonar ved IFI

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Vakt- /Alarm: 22 85 66 66

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Dei lokale arbeidsmiljøutvala skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

HMS ved MN-fakultetet

MN-fakultetet har som mål å kvalitetssikre HMS-arbeidet ved einingane. Meir om organiseringa av HMS-arbeidet og rutinar som er utvikla for arbeidet.

Brann- og tjuverisikkerheit

Skadar og ulykker

  • Ved ulykker og tilstandar som krev umiddelbar hjelp: Ring 113
  • Informasjonsluka i vestibylen ved hovedinngangen, er utstyrt med hjartestartar som kan handterast av ufaglærte.
  • Tilsatte har tilbod om førstehjelpskurs.
  • Handtering av uønska hendingar (skadar, ulykker og nestenulykker)

HMS - Arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy