Masteroppgave ved IFI

Tema for masteroppgaven avtales med veileder.

De ulike programmene kan tilby både kort og lang oppgave, eller også kun en av disse. Dette kommer frem på programsidene.

Fremgangsmåte for å skaffe seg masteroppgave

I løpet av første semester skal du ha bestemt deg for sammensetning av teoretisk pensum, tema for oppgaven og veileder. Det arrangeres informasjonsmøter i september/oktober hvert år hvor instituttets forskningsgrupper presenterer sin forskning og ledige masteroppgaver. Når du har funnet oppgave og veileder skal studieplanen fylles ut og prosjektbeskrivelsen skrives. Den andre uken med intensivundervisning (masteruken i januar) skal sette deg i stand til å gå i gang med oppgaven. Essay skal utarbeides i løpet av andre semester.

Lang masteroppgave

Arbeidet med en lang masteroppgave (60 studiepoeng) fordeles over to eller tre semestre, men bør igangsettes i løpet av andre semester. Den teoretiske delen av masterstudiet er på 60 studiepoeng og kan fordeles mellom de tre første semestrene. Du velger selv om du ønsker en forhåndsdefinert oppgave, eller om du vil definere en egen oppgave i samarbeid med veileder. Flere studenter kan også samarbeide om en oppgave.

Instituttet har fire faste frister i året for lange masteroppgaver. Hvis fristen faller på en helgedag blir fristen utsatt til påfølgende arbeidsdag. 1. mai er fristen for studenter som fullfører på normert tid. De andre fristene er for de som søker om deltid gjennom studieplanen, eller om utsettelse på innleveringen.

  Innleveringsfrist Presentasjonsperiode
Lang oppgave 1. februar 5.-20. mars
1. mai 5.-20. juni
1. august 5.-20. september
1. november 5.-20. desember

Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp, og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, vurderes oppgaven til stryk. Omfanget av en lang oppgave er normalt 100 (+/- 20) sider.

Kort masteroppgave

En kort masteroppgave (30 studiepoeng) utføres i siste semester av masterstudiet, etter at alle teoretiske emner er bestått. Under arbeidet med en kort oppgave vil du normalt kunne forvente å få to timers veiledning per uke.

Arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av 17 uker. Oppgaven har en endelig start- og sluttdato. Dersom oppgaven ikke blir levert innen fristen, vurderes oppgaven til stryk.

  • For vårsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 3, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 21. Avsluttende mastergradseksamen og presentasjon blir lagt til uke 24 eller 25. Hvis 1. mai og/eller 17. mai faller på en arbeidsdag forlenges innleveringsfristen tilsvarende.
  • For høstsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 34, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 51. Avsluttende mastergradseksamen inkl. presentasjon blir lagt til uke 3 eller 4.

Ved særskilte behov for andre utleveringstidspunkt for oppgaven kan student og veileder søke om dette til programrådet, innleveringstidspunktet vil bli justert tilsvarende.

Omfanget av en kort oppgave er normalt 70 (+/- 20) sider.

Deltidsstudenter eller studenter som av ulike årsaker ikke kan følge full studieprogresjon det aktuelle semesteret bør ikke velge en kort oppgave.

Fremgangsmåte ved bruk av personvernopplysninger i masteroppgaven

At prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD),

se: Personvernombudets retningslinjer for forskning.

Les også UiOs grunnprinsipper for behandling av personopplysninger som ledd i forskning - herunder også studenters forskning.


 

Publisert 14. des. 2010 10:24 - Sist endret 6. nov. 2017 13:29