Regel 17 Funksjonell gruppe som forstavelse

En funksjonell gruppe er et atom eller en atomgruppe i molekylene til en organisk forbindelse som gir forbindelsen karakteristiske kjemiske egenskaper. Den funksjonelle gruppen har erstattet ett eller flere H-atomer i et hydrokarbon. Hvis molekylene i den organiske forbindelsen inneholder en funksjonell gruppe oppgitt i tabell 3, skal gruppen oppgis med en forstavelse i navnet på hydrokarbonet.

Tabell 3:  Funksjonelle grupper som bare oppgis med forstavelser

(I tabellen er flere grupper tatt med enn du støter på i videregående skole.)

Gruppe Forstavelse
-F fluor-
-Cl klor-
-Br brom-
-I jod-
=N2 diazo-
-NO nitroso-
-NO2 nitro-
-OR* R*-oksy-

* R står for en alkyl- eller arylgruppe. Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes forstavelsen R-oksy-. Eksempel: metoksy (ikke metyloksy).

Går du i videregående skole bør du lære deg forstavelsene for F-, Cl-, Br-,  og -NO2. Du kan da hoppe over eksempel c og spørsmål c nedenfor:

Eksempel 17

a) CH3-CH2-Cl

Stammolekylet er etan, og den funksjonelle gruppen Cl- oppgis med forstavelse. Forbindelsen heter kloretan.

b)

 

heter kloreten. Vinylklorid er tillatt trivialnavn.

c) CH3-CH2-CH2-O-CH3

heter metoksypropan

d)

heter jodbenzen

e) CH2N2

heter diazometan

 

Spørsmål 17

Hva heter

a) CH3-F

b)

c)

d)

Se fasit

Tilbake til Funksjonelle grupper og stoffgrupper

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:28