Regel 11 Grenet alken eller alkyn

Hvis det er en dobbelt- eller trippelbinding i et hydrokarbonmolekyl, skal bindingen inngå i den kjeden vi nummerer. Vi gir de to C-atomene ved bindingen så lave plassifre som mulig. Det laveste av to to plassifre for bindingen, settes rett foran endelsen -en eller -yn.

Eksempel 11

a)gis navn slik:

4 C-atomer i kjeden                                   ->    but-
1 dobbeltbinding, resten enkeltbindinger  ->            -en
dobbeltbinding mellom C-atom nr. 1 og 2  ->        -1-
                                                                        but-1-en


Den lengste kjeden som dobbelbindingen inngår i, har (bare) 4 C-atomer, og navnet blir 2-etylbut-1-en.

Spørsmål 11

a) Hva heter

b) Tegn strukturformel for 5,5-dimetylheks-1-en

c) Hva heter

Se fasit

tilbake

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:45