Referat fra møte i Bachelorrådet

Referat fra møte 13. september 2017

Til stede:

Tom Lindstrøm, Helena Mathisen, Kristian Ranestad, Biljana Dragisic, Ida Scheel, Andreas Austeng, Kent-Andre Mardal, Nikolai Hansen, Runar Ile, Jan Ubøe, Arne Tobias Malkenes Ødegaard

 

Saker under eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Sak 11/2017

Innkalling og referat 

- ingen spørsmål til innkallingen.

- referat fra siste møte i Bachelorrådet (15.05.2017)

Oppdatering i forbindelse med Sak 07/2017: digital eksamen

Alle eksamener gjennomføres i Silurveien. Problemer med STK1100 avsluttende eksamen (scannere fungerte ikke optimalt).

Plan for digital eksamen H17:  MAT1100 midtveis, MATINF1100, MAT-IN1100-både midtveis og avsluttende (70% flervalg)

Sak 12/2017

Studiestart
- orientering ved studieadministrasjonen, tall-studiestart-H17

Sak 13/2017

Evaluering/oppsummering store emner våren 2017

Følgende emner var vurdert av Fagutvalget:

emne bestått* møtt* meldt i januar 17 MAEC-bestått*** MIT-bestått*** MAEC-møtt*** MIT-møtt*** MAEC-ikke møtt*** MIT-ikke møtt***
MAT1110 195 394 709 16 30 34 50 5 8
MAT2400 40 83 142 10 24 23 43 2 4
MAT2200 26 52 96            
MAT1012 53 81 125            
STK1100 187 218 327            
STK2100 28 33 72            
STK2130 28 39 60            
MEK1100** 180 221 336   21   24   2
MEK3230 18 22 37            
MAT-INF3360 36 43 64            

*tallene gjelder ordinær eksamen.
**MEK1100 - ikke vurdert av Fagutvalget
***tall - MAEC og MIT: MAT1110 tas i 2. semester. De aller fleste hører til kull16, men er samlet alle som har tatt emnet kull14-16 (MAEC) kull09-16 (MIT). MAT2400 tas i 4. semseter, tall kull13-16 (MAEC) og kull11-16 (MIT).

Oppsummering av evaluering av MAT2400

- dette er et emne som er vanskeligere enn tidligere emner våre studenter tar og som slik har det vært tema til analysegruppen i de siste årene.
- oppgavene i eksamenssettet var ikke vanskeligere enn tidligere men tilbakemeldingene fra studentene tyder på at emnet var mer teoretisk undervist (mye stoff).

Tiltak: Fra V18 starter et nytt emne i analyse (MAT2100) som skal eksistere paralelt med MAT2400, slik at "emnepopulasjonen" til MAT2400 deles i 2 grupper.

Oppsummering av evaluering av MAT1110

- økende antall studenter (enkeltemnestudenter som ikke følger undervinsing og studenter som tar opp emnet), mange påmeldte i starten av semestret.
- lavt tall på antall bestått. På grunn av dette ble det innkalt til et evalueringsmøte.

Tiltak: Tolke resultater og forberede neste gruppe emneansvarlige på hva som har skjedd og hindre at lignende skjer igjen. I den orienteringen bør man også påpeke at dette emnet tas av mange som ikke er matematikkstudenter. Derfor må alle grupper tenkes på når emnet undervises/oppgavene lages.

Oppsummering av evaluering av MAT2200

- fellesnevner er at emnet er undervist på en mer teoretisk måte.

Oppsummering av evaluering av MAT1012

dårlig oppmøte (emnet som veldig mange ikke tar alvorlig).

For emner som bruker podcast - finne ut hvor mange som bruker det. Oppdatering: Studieadministrasjon har snakket med drift og bestilt data på antall unike brukere på forskjellige tidspunkter i semestret. Drift ser på om data kan skaffes.

Sak 14/2017

Eksterne programrådgivere
-Mandat

- Programrådgivere skal komme på minst 2 møter i løpet av studieåret og forberede en rapport til det 2. møtet (som blir diskutert på det 2. møte).

- Programrådgivere har fritt spillerom til å se på de aspektene ved programmene de selv ønsker. 

- engasjert for 4 år

 

MAEC: Jan Ubøe
MAMI: Runar Ile

 

 

 

Kristian Ranestad   
Undervisningsleder
Helena Båserud Mathisen og Biljana Dragisic
Sekretærer 

 

Publisert 15. sep. 2017 13:21 - Sist endret 9. feb. 2018 13:27